ΔΕΗ: Νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22.8.2019 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η ΕΕ αποτελείται αμιγώς από ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, μέλη του Διοικητικοazύ Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας.

Η νέα δομή και σύνθεση της ΕΕ έχει ως εξής:

– Γεώργιος Βενιέρης, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της ΕΕ

– Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

– Στέφανος Καρδαμάκης, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

με τριετή θητεία, ως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αρχομένης από 22.8.2019 έως και τις 21.8.2022.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του                     ν. 4449/2017,  όλα τα μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) μέλος εκ των μελών της ΕΕ, ήτοι, ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική του κατάρτιση και τη θέση του ως ακαδημαϊκού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.