ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα 220,7 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ γνωστοποίησε οτι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διά απορρόφησης της Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και την εισαγωγή των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 220.700.163,09 ευρώ διαιρεμένο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ η κάθε μία.