Ελλειμμα 586 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο συναλλαγών τον Ιανουάριο

Eλλειμμα 586 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο του 2018, μεγαλύτερο κατά 246 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου αγαθών – του ισοζυγίου των καυσίμων ειδικότερα – καθώς επίσης και του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και δευτερευόντως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Οι εξαγωγές αγαθών συνέχισαν την ανοδική πορεία που είχαν το 2017, σημειώνοντας άνοδο κατά 19,4% σε τρέχουσες τιμές (16,2% σε σταθερές τιμές), σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017.

Παράλληλα, αυξήθηκαν όμως περισσότερο οι εισαγωγές, κυρίως εκείνες των καυσίμων και των πλοίων. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 21,8% σε τρέχουσες τιμές (20,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,4% σε τρέχουσες τιμές (15,1% σε σταθερές τιμές).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από λοιπές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, παρά την άνοδο κατά 4% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές. Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά, παρά τη σημαντική άνοδο κατά 16% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Ιανουάριο του 2018. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 153 εκατ. ευρώ!

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 181 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2017, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, που περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Τέλος, το πλεόνασμα των δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Τον Ιανουάριο του 2018, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 144 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών μεταβιβάσεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 402 εκατ. ευρώ, κατά 103 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2017.

Τον Ιανουάριο του 2018, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων προς το εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 393 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων προς το εξωτερικό, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 171 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 2,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μικρή καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 829 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων.1 Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά τη μείωση (κατά 2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

Στο τέλος Ιανουαρίου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, έναντι 6,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2017.