Επαναλειτουργεί η ιστορική “Μεταλλουργική Ηπείρου” στο Παγώνι

 

Η ιστορική “Μεταλλουργική Ηπείρου” με έδρα στο Πωγώνι επαναλειτουργεί! Με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ είχε αναλάβει από την ΤτΕ το έργο της παραγωγής νομισμάτων του ευρώ.

Αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενους. Έφθασε σε σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει και τον Νοέμβριο του 2016 τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Δύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2018, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας αποκτήθηκε μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού από την ElvalHalcor, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ. Εκτός από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα αποθέματα της “Μεταλλουργικής Ηπείρου”, στην ElvalHalcor πέρασαν δικαιώματα σημάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία των στοιχείων ενεργητικού της.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  και το άρθρο 2, παρ. 4 της υπ΄ αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι:

 

Σε συνέχεια της από 05.02.2019, ανακοίνωσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σχετικά με τη μετατροπή του Υποκαταστήματος Πωγωνίου Ιωαννίνων σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 2, του άρθρου 52 του Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23, παρ. 6.γ., του Ν. 4223/2013, η μετατροπή ολοκληρώθηκε στις 08.08.2019 και το υποκατάστημα θα λειτουργεί από την 08.08.2019 ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKH ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».