Εθνική: Στο Δ.Σ. Γκίκας Χαρδούβελης και Αβραάμ Γούναρης νέα μέλη

Την εκλογή δύο νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Γκίκα Χαρδούβελη και Αβραάμ Γούναρη.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («Ε.Τ.Ε.») ανακοινώνει ότι σήμερα, 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα.
Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:
– για τα θέματα 2-13 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 62,788% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ. κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].
– για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 63,337% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)],
και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
– Ενέκρινε την τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
– Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
– Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
– Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2019, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.
– Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
– Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018), προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
– Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
– Ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.
– Εξέλεξε δύο (2) νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:
o Εκλογή του κου Γκίκα Χαρδούβελη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
o Εκλογή του κου Αβραάμ Γούναρη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
– Εξέλεξε (4) νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως ακολούθως:
o Εκλογή της κας Αικατερίνης Μπερίτση ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή του κου Wietze Reehoorn ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή της κας Elena Ana Cernat ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή της κας Χριστίνας Θεοφιλίδη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
– Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Αικατερίνη Μπερίτση, Αβραάμ Γούναρη, Περικλή Δρούγκα (Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.).

Τέλος, στην Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε στους Μετόχους ότι, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχετική συνεδρίασή του, εξέλεξε ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημήτριο Καποτόπουλο.
Η εν λόγω εκλογή έλαβε χώρα σε πλήρωση κενής θέσης εκτελεστικού μέλους. Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 31.07.2019, η οποία αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δεκατρία (13), και εξέλεξε έξι (6) νέα Μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων ορίστηκαν από την ΤΓΣ ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:
– κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος
– κ. Δημήτριος Καποτόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
– κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:
– κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου
– κα. Αικατερίνη Μπερίτση, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
– κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
– κ. Claude Piret, Μέλος
– κ. Andrew McIntyre, Μέλος
– κ. John McCormick, Μέλος
– κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος
– κ. Wietze Reehoorn, Μέλος
– κα. Elena Ana Cernat, Μέλος

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
– κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του: κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την τελική έγκριση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ικανοποίηση ΤΧΣ για την έγκριση των προτάσεων εταιρικής διακυβέρνησης από τη ΓΣ της Εθνικής

«Η έγκριση των προτάσεων για την εταιρική διακυβέρνηση από τη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, διασφαλίζει ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής».
Αυτό αναφέρει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είχε καταθέσει σειρά προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για βελτιώσεις σε θέματα που άπτονται της εταιρικής της κυβέρνησης.
Οι προτάσεις αυτές υπεβλήθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνών προτύπων βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης.
Η έγκριση όλων των προτάσεων από τη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, διασφαλίζει ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής.
Με αυτή την ανανέωση, η Τράπεζα διαθέτει ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του και ικανοποιητική ισορροπία φύλων. Τα νέα ανεξάρτητα μέλη ενισχύουν τη δυναμική του ανώτατου οργάνου εταιρικής διακυβέρνησης της  Εθνικής Τράπεζας ενώ, με την εισαγωγή του θεσμού του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της επενδυτικής κοινότητας.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά ιδιαιτέρως τις προσπάθειες της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας ενώ είναι βέβαιο πως η μεταρρύθμιση αυτή θα σηματοδοτήσει την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας ενός πιστωτικού ιδρύματος με αναγνωρισμένα μεγάλες δυνατότητες.
Το Ταμείο δηλώνει ικανοποιημένο που η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής υποστήριξης  από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Το ΤΧΣ καλωσορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσβλέπει στη δυναμική συμβολή αυτών στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας.
Η διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος παραμένει κύρια προτεραιότητα για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίσει τη διαρκή, στενή, εποικοδομητική συνεργασία του με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου της εταιρικής τους διακυβέρνησης, πάντα εντός των ορίων του θεσμικού του ρόλου όπως προβλέπεται από τον Ν. 3864/2010.