Eurobank: Έκδοση 1.515.656 μετοχών στο πρόγραμμα stock options για στελέχη

Τις λεπτομέρειες του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ανακοίνωσε η Eurobank.

Όπως αναφέρεται, η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», στο πλαίσιο της εφαρμογής του πενταετούς 8ου προγράμματος (1η σειρά) διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «το Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 28.07.2020 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (“Χ.Α.”), ως εξής:

Το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options) της Εταιρείας που χορηγούνται σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών έχει ως σκοπό να προσελκύσει, διατηρήσει και δώσει κίνητρα σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, διασφαλίζοντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της Εταιρείας, σε εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της και της προβλεπόμενης σε αυτές κατανομής των μεταβλητών αποδοχών ως συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων. Με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται παράλληλα τα κίνητρα των μελών της Διοίκησης και του προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.
Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τις από 25.06.2021 και 23.07.2021 συνεδριάσεις του προέβη στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε συγκεκριμένα μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού (158 μέλη συνολικά).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως (8ο Πρόγραμμα – 1η Σειρά), ποσοστό 30% των χορηγούμενων δικαιωμάτων μπορεί να ασκηθεί, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατ’ επιλογή του Δικαιούχου, αποκλειστικά σε ένα ή δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού, με χρόνο ωρίμανσης ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού. Συνεπώς, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2022 ήταν 1.669.890 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή.

Από τα ανωτέρω δικαιώματα ασκήθηκαν για το έτος 2022, κατά το χρονικό διάστημα 27.07.2022 έως και 05.08.2022, 1.515.656 δικαιώματα προαίρεσης από 112 Δικαιούχους, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως και με τον αρμόζοντα τρόπο το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Σημειώνεται ότι στους εν λόγω δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται μέλη Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στελέχη που έχουν θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή καθώς και τους αναπληρωτές τους στην Εταιρεία και στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. καθώς, κατόπιν της δημοσίευσης του ν. 4941/2022 «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/16-6-2022) με τον οποίο τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010, η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών δεν είναι δυνατή για τις οικονομικές χρήσεις αναφοράς μέχρι και το 2022 για τα εν λόγω πρόσωπα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν στο όνομα των ασκησάντων τα δικαιώματά τους ανέρχεται σε 1.515.656 μετοχές κοινές με ψήφο, με ονομαστική αξία 0,22 ευρώ ανά μετοχή, η δε τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 0,23 ευρώ.

Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 348.600,88 ευρώ.

Με την από 30.08.2022 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 333.444,32 ευρώ με την έκδοση 1.515.656 νέων μετοχών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθείσας στο λογαριασμό “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 7.9.2022 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3035673 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 816.349.051,76 ευρώ και διαιρείται σε 3.710.677.508 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

Περαιτέρω με την από 30.08.2022 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 7.9.2022 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3035721 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.. Οι νέες μετοχές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α