ΕΥΔΑΠ: Στα €43,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη, αυξημένα κατά 80,7% – Μέρισμα 0,20 ευρώ

Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 80,7% σε 43,5 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ  το 2016, ανακοίνωσε για το 2017 η ΕΥΔΑΠ.

Το προτεινόμενο μέρισμα αυξάνεται κατά 81,8% σε 0,20 ευρώ/μετοχή από  0,11 ευρώ/μετοχή.

Όπως ανακοίνωσε η ετιρεία η χρήση του 2017 επιβεβαίωσε, για ακόμη μια χρονιά, τη σταθερή και κερδοφόρα πορεία της ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός,  διαμορφώθηκε στα 327,3 εκατ. ευρώ  από 328,8 εκατ. ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,5 εκατ. ευρώ (-0,5%).

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2017, επηρεάστηκαν αρνητικά από το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ (1,6%), λόγω της αναγνώρισης σε αυτή τη χρήση, 11,8 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετου κόστους προϋπηρεσίας για τη μελλοντική εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Χωρίς τη συγκεκριμένη εφάπαξ αναγνώριση, τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων θα είχαν σημειώσει μείωση κατά 8 εκατ. ευρώ (-3,3%). Συνεπώς, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας  μειώθηκαν κατά  2,6 εκατ. ευρώ  (-3%) και  διαμορφώθηκαν στα  84,7 εκατ. ευρώ  από  87,3 εκατ. ευρώ  το 2016, ενώ με βάση την λειτουργία της Εταιρείας, το EBITDA θα ήταν αυξημένο κατά 9,2 εκατ. ευρώ (+10,5%). Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν μείωση  κατά 2 εκατ. ευρώ (-4,1%) διαμορφωμένα στα 47,9 εκατ. ευρώ  από 49,9 εκατ. ευρώ  το 2016,  θα παρουσίαζαν αύξηση κατά 9,8 εκατ. ευρώ (19,5%).

Τα Κέρδη προ Φόρων για την Εταιρεία αυξήθηκαν κατά 25,2 εκατ. ευρώ (+60,9%) και διαμορφώθηκαν στα 66,5 εκατ. ευρώ  από 41,3 εκατ. ευρώ  το 2016 και τα Κέρδη μετά Φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 19,4 εκατ. ευρώ (+80,7%) από 24,1 εκατ. ευρώ σε 43,5 εκατ. ευρώ.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 52,4 εκατ. ευρώ το 2016 σε 68,3 εκατ. ευρώ το 2017. Τέλος, οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν στα  64,5 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2016.

Η ΕΥΔΑΠ AE, συνεπής πάντα προς τους μετόχους της, με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό) αυξημένο κατά 81,8%.

* Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης.

Βλέπε ενότητα Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης στην ετήσια οικονομική έκθεση 2017 που είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr