EY: Πώς επηρεάζει τις εταιρείες το Νέο Πρότυπο Αναγνώρισης Εσόδων

Ενημέρωση σε ανώτερα στελέχη εταιριών αναφορικά με το νέο πρότυπο αναγνώρισης εσόδων, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τέλος Μαΐου 2014, πραγματοποίησε η ΕΥ Ελλάδας στο 10ο κατά σειρά IFRS Breakfast Briefing.

Όπως προέκυψε από την ενημέρωση της ΕΥ, τα έσοδα αποτελούν σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων καθώς και σημαντικό δείκτη απόδοσης για όλες τις εταιρίες. Το νέο προτεινόμενο πρότυπο, το οποίο βασίζεται σε αρχές και θα αντικαταστήσει όλα τα υφιστάμενα πρότυπα που σχετίζονται με έσοδα, θα επηρεάσει σχεδόν όλους τους κλάδους. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης οι ομιλητές, εστίασαν στα 5 πρακτικά βήματα της εφαρμογής του νέου μοντέλου αναφορικά με τις συμβάσεις με πελάτες, αναλύοντας  πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής καλύπτοντας διάφορους κλάδους (τηλεπικοινωνίες, κατασκευαστικές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, πετρελαϊκές, φαρμακευτικές, καταναλωτικά προϊόντα κ.α.).

Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι διαφορές με τις υφιστάμενες διατάξεις και οι πιθανές επιπτώσεις, όπως η ενδεχόμενη μεταβολή της χρονικής στιγμής αναγνώρισης του εσόδου σε κάποιες συμβάσεις. Επίσης αναφέρθηκαν οι εκτεταμένες απαιτήσεις του προτεινόμενου προτύπου για βελτιωμένες γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοούν τη φύση, το ποσό, τη χρονική στιγμή και την αβεβαιότητα των εσόδων καθώς και τις ταμειακές ροές που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες.

Οι εισηγητές, κατά την ενημέρωση, επικεντρώθηκαν στην ανάγκη για άμεση προετοιμασία των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του νέου πρότυπου, γεγονός που δεν αναμένεται να είναι μια εύκολη υπόθεση, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και τις επιχειρηματικές πρακτικές και τη δόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να γνωρίζει η διοίκηση από νωρίς ποια θα είναι η επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις για έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών, αλλά και για θέματα αλλαγών στην εσωτερική οργάνωση. Είναι πιθανό να χρειαστεί εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και επαναπροσδιορισμός των εσωτερικών διαδικασιών των εταιρειών προκειμένου για την πληρέστερη συλλογή πληροφόρησης και εφαρμογή του νέου μοντέλου σε επίπεδο συμβάσεων. Γενικότερα, θα απαιτηθεί άσκηση κρίσης από τη διοίκηση και σημαντικές εκτιμήσεις για την ορθή εφαρμογή, τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα. Η ΕΥ έχει τις δομές και τα εργαλεία να βοηθήσει κατά την πρακτική εφαρμογή. Συμμετέχει επίσης σε διεθνείς ομάδες πρακτικής εφαρμογής του νέου προτύπου, ειδικές για κάθε κλάδο, λαμβάνοντας εμπειρίες και γνώσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην συνεπή εφαρμογή, καθώς και στην επίλυση πρακτικών θεμάτων που αναμένεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή.

Στο δεύτερο μέρος της ενημέρωσης, παρουσιάσθηκαν τα ενδιαφέροντα σημεία της, τρίτης κατά σειρά, έρευνας της ΕΥ Ελλάδος επί δείγματος οικονομικών καταστάσεων του 2013 Ελληνικών εισηγμένων εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Γενικότερα παρατηρείται ότι η ποιότητα και η ποσότητα των γνωστοποιήσεων βάσει ΔΠΧΑ παραμένει σταθερή, ενώ έχουν επισημανθεί ελλείψεις σε  αρκετά σημεία.

Κλείνοντας την ενημέρωση, οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε δυο ενδιαφέροντα έγγραφα της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών):

– το πρώτο έγγραφο, το οποίο είναι για διαβούλευση, έχει τίτλο: “Οδηγίες ESMA για Εναλλακτικούς Δείκτες Απόδοσης” και σκοπό να προάγει τη διαφάνεια αναφορικά με τη χρήση δεικτών απόδοσης οι οποίοι δεν ορίζονται από το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και
– το δεύτερο έγγραφο αφορά σε αποφάσεις που επιβλήθηκαν από τις τοπικές κανονιστικές αρχές σε Ευρωπαϊκές εταιρίες αναφορικά με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ, τις οποίες η  ESMA δημοσιοποιεί.