Ευρωσύμβουλοι: Βελτίωση αποτελεσμάτων, αισιοδοξία για ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, όπως επίσης και διατήρηση της θετικής της δυναμικής κατέγραψε για το 2020 η εισηγμένη «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ», παρά τις αρνητικές συνέπειες που καταγράφηκαν συνεπεία της πανδημίας του COVID-19 σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 4.044 χιλ., αυξημένο κατά περίπου 6% σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 893 χιλ., αυξημένα κατά περίπου 123% σε σχέση με πέρυσι. Τα Κέρδη Μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 764 χιλ., αυξημένα κατά 180% περίπου, ενώ και το EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε εντυπωσιακά, ανερχόμενο σε 1.153 χιλ, αυξημένο κατά 61% περίπου.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 4.166 χιλ., καταγράφοντας  αύξηση κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ και τα Κέρδη Προ Φόρων αυξήθηκαν εντυπωσιακά, αγγίζοντας τα 965 χιλ., δηλαδή παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 181%. Μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασαν τα Κέρδη Μετά Φόρων της μητρικής εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε 836 χιλ., αυξημένα δηλαδή κατά 380% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τέλος το EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκε στα 1.206 χιλ.  αυξημένο κατά 158% σε σχέση πάντα, με την προηγούμενη χρήση.

Συνεπεία των ανωτέρω, η εταιρία επέστρεψε μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα σε θετική καθαρή θέση, η οποία ανέρχεται πλέον στα 206 χιλ. Επιπλέον μείωσε εντυπωσιακά το ύψος του τραπεζικού της δανεισμού, καθώς αυτός εμφανίζεται μειωμένος κατά 400.000€, ενώ ταυτόχρονα εισήλθε στο 2021 με ύψος ανεκτέλεστων εργασιών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό το οποίο υπερκαλύπτει τον κύκλο εργασιών του 2020. Παράλληλα η Μητρική συμμετέχει σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού περίπου 6 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό και 8εκ. ευρώ στην Ελλάδα.

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, δεδομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία καλείται να υλοποιήσει η χώρα στα πλαίσια τόσο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης 2020 – 2025.