Fitch: Οι 4 εστίες κινδύνου το 2024 – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

«Τα πολύ υψηλά επιτόκια, η απότομη επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ, η επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού παγκοσμίως και το περιβάλλον αυξημένου πιστωτικού κινδύνου είναι οι τέσσερις βασικές εστίες κινδύνου που επηρεάζουν την παγκόσμια πιστωτική προοπτική το 2024».

Αυτό αναφέρει ο οίκος Fitch στο update outlook των παγκόσμιων πιστωτικών προοπτικών για το 2024, οι οποίες καθορίζονται από τα τέσσερα βασικά αλληλένδετα θέματα παραπάνω. Πρώτον, μια συνεχής ροή σταθερών υψηλότερων επιτοκίων στη ζήτηση, τη ρευστότητα, τη χρηματοδότηση και την ποιότητα του ενεργητικού.

Δεύτερον, μια απότομη επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, λόγω της επιδείνωσης της αγοράς εργασίας, και της πιστωτικής και επενδυτικής αδυναμίας καθώς τα πραγματικά επιτόκια αυξάνονται.

Η παγκόσμια επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με τις αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης, την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και τη διαρθρωτική αδυναμία σε βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως τα εμπορικά ακίνητα είναι το τρίτο θέμα.

Τέλος, αυξήθηκαν οι κίνδυνοι των χρηματοπιστωτικών αγορών και οι κίνδυνοι περιουσιακών στοιχείων λόγω πιθανών γεγονότων ρευστότητας, γεωπολιτικής και αυξημένης μόχλευσης. 

Υψηλότερα επί μακρόν τα επιτόκια

Οι πλήρεις επιπτώσεις των αυστηρότερων συνθηκών δανεισμού δεν έχουν ακόμη τροφοδοτηθεί πλήρως στην παγκόσμια οικονομία και την πίστωση, ακόμη και όταν τα επιτόκια πολιτικής των κεντρικών τραπεζών βρίσκονται στο ανώτατο ή σχεδόν στο υψηλότερο επίπεδο σε κάθε ανεπτυγμένη αγορά εκτός από την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Fitch, η νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική στις ΗΠΑ και στην Ευρωζώνη. Το γενικό περιβάλλον χρηματοδότησης θα συνεχίσει να ενέχει προκλήσεις για πιστώσεις με αυξημένες πιέσεις αναχρηματοδότησης, επιτόκια αθέτησης υποχρεώσεων και υποβάθμιση της ποιότητας του ενεργητικού.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Οι πιέσεις σε ορισμένους τομείς και εκδότες χρέους που είναι πιο ευαίσθητοι σε υψηλότερα επιτόκια και γενικές οικονομικές συνθήκες, ιδιαίτερα σε εκδότες με μεγαλύτερη μόχλευση στο χαμηλότερο άκρο του φάσματος αξιολόγησης, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να δέχονται πιέσεις. Οι αναδυόμενες αγορές με χαμηλότερη αξιολόγηση είναι πιθανό να δουν περαιτέρω αθετήσεις, εκτιμά η Fitch.

Τα κινεζικά ακίνητα, τα εμπορικά ακίνητα και οι πιο αδύναμοι/υψηλού κινδύνου δανειολήπτες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι επίσης τομείς που εμφανίζουν επιδείνωση των προοπτικών. Οι περισσότερες προοπτικές απόδοσης δομημένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων επιδεινώνονται.

Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Σύμφωνα με την Fitch, οι επενδυτές πρέπει να προσέξουν τα εξής:

• Οι επιπτώσεις της νομισματικής σύσφιξης στις συνθήκες χρηματοδότησης και στην ανάπτυξη θα γίνουν πιο αισθητές το 2024 και θα συμβάλουν σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο πιστωτικό περιβάλλον.

• Οι επίμονα αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης αυξάνουν τον κίνδυνο ενός σοκ ρευστότητας με ευρύτερες πιστωτικές επιπτώσεις πέραν του βασικού σεναρίου. Η διαρθρωτική αδυναμία και η αβεβαιότητα σε βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών ακινήτων και των ακινήτων στην Κίνα, δείχνουν επίσης μια αρνητική κλίση κινδύνου.

• Η πρόοδος στη μείωση του βασικού πληθωρισμού και της ανθεκτικότητας των καταναλωτών μείωσε την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ. Ένα σενάριο των ΗΠΑ με ταχύτερο από το αναμενόμενο αποπληθωρισμό, με μειώσεις επιτοκίων και ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων της Κίνας θα βελτίωνε τις παγκόσμιες προοπτικές.

Αργή η ανάκαμψη της Ευρώπης

Η ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι μεγαλύτερες οικονομίες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον κόσμο το 2023 και η Fitch δεν αναμένει σημαντική ανάκαμψη το 2024. Προβλέπει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα αυξηθεί ελαφρά στο 0,7% το 2024 για την ευρωζώνη και θα πέσει στο 0,3% από 0,5 % στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως και σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές, ο συνδυασμός των υψηλών επιτοκίων και του πληθωρισμού έχουν οδηγήσει σε απότομη επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, αν και στην Ευρώπη η μείωση του παγκόσμιου εμπορίου έχει μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι στις ΗΠΑ, όπου η οικονομία εξαρτάται λιγότερο από την εξωτερική ζήτηση .

Υπάρχουν όμως και ορισμένοι θετικοί παράγοντες για τις πιστωτικές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του πληθωρισμού και της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Ωστόσο, οι μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ δεν θα αρχίσουν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία μέχρι το 2025.