Forthnet: Τροποίηση όρων του reverse split

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από 1,18 ευρώ σε 10,62 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 9 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή προτείνει το Δ.Σ. της Forthnet στην έκτακτη Γ.Σ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανανκοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου, έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση της από 24 Οκτωβρίου έκθεσής του, ενόψει των γεγονότων που μεσολάβησαν από την αρχική ημερομηνία κατάρτισής της, και συγκεκριμένα τη μεταφορά των μετοχών της στην κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. και την στο μεταξύ εξέλιξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της, και αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ να λάβει τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη την νέα μορφή των προτάσεών της, το πλήρες κείμενο της οποίας, μετά την επικαιροποίηση αυτού, έχει ως εξής :

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, από €1,18 σε €10,62 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 9 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή, δηλαδή από 155.431.324 σε 17.270.147 κοινές ονομαστικές μετοχές και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 178.227.918,22 € με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10,62€ σε 0,30€ η κάθε μία, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €15.543.132,3 με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση 51.810.441 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία τρεις νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία (στο εξής η «Αύξηση» και οι «Νέες Μετοχές», αντίστοιχα), με σκοπό την άντληση τουλάχιστον €30 εκατομμυρίων.
Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ τα ακόλουθα:

(α) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από την ΕΓΣ, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 1 έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την ΕΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, προσδιορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και εξειδικεύσει του λοιπούς όρους της Αύξησης.

(β) Η προθεσμία κάλυψης της Αύξησης να ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθοριστεί η Τιμή Διάθεσης, δυνάμενη να παραταθεί για ακόμα ένα μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

(γ) Η Τιμή Διάθεσης να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(δ) Να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του τις όποιες αδιάθετες Νέες Μετοχές σε τρίτους τουλάχιστον στην Τιμή Διάθεσης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ΕΓΣ, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 25/17.07.2008, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που έγινε με βάση την υπ’ αρ. 23/14.05.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 10/07/2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού € 285.000.000 (συνολικά ποσού € 299.593.877 μείον τα έξοδα έκδοσης και ολοκλήρωσης της εξαγοράς ποσού € 14.593.877). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ήταν από 18/07/2008 έως 01/08/2008. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 116.573.493 νέες κοινές ονομαστικής αξίας € 1,18 έκαστη, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ στις 11/08/2008. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 04/08/2008.

Ποσά σε €
Προβλεπόμενη χρήση κεφαλαίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο
Διάθεση κεφαλαίων
Αδιάθετο ποσό
Χρήση 2008
01/01 έως 30/06/2009
Σύνολο έως 30/06/2009
Χρηματοδότηση μέρους του ανταλλάγματος για την εξαγορά του συνόλου των μετόχων των εταιρειών NetMed N.V. και Intervision (Services) B.V.
285.000.000
285.000.000
285.000.000
Δαπάνες έκδοσης και ολοκλήρωσης εξαγοράς
14.593.877
11.456.916
3.136.961
14.593.877
Σύνολο
299.593.877
296.456.916
3.136.961
299.593.877

 

Σημειώσεις:

1. Η κατηγορία “Δαπάνες έκδοσης και ολοκλήρωσης εξαγοράς” αφορά δαπάνες για την εγγυημένη κάλυψη, αμοιβές συμβούλων, φόρους και τέλη, διάφορα άμεσα συσχετιζόμενα με την αύξηση και την ολοκλήρωση της εξαγοράς έξοδα, καθώς επίσης και την αμοιβή του συμβούλου έκδοσης.

2. Τα συνολικά κεφάλαια, τα οποία αντλήθηκαν απο την εν λογω αύξηση διατέθηκαν πλήρως, σύμφωνα και με τους λόγους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όπως αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο της 10ης Ιουλίου 2008. Ως εκ τούτου, η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2009.