Ιατρικό Αθηνών: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Πρόεδρος ο Γ. Αποστολόπουλος

Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε σήμερα (31/7/2019) το Ιατρικό Αθηνών.
Ειδικότερα, η Εταιρεία Ιατρικό Αθηνών E.A.E. γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-7-2019 εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, τους:
1. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστο Γ. Αποστολόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο , Εκτελεστικό μέλος
4. Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Σύμβουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασιλική Ι. Μέγγου, Σύμβουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαο Χ. Κορίτσα, Σύμβουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Γεώργιο Χ. Ζέρδιλα, Σύμβουλο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 9-7-2022.