Κατασχέθηκε εργοστάσιο της Alco στον Ασπρόπυργο

Την κατάσχεση εργοστασιακού ακινήτου της στον Ασπρόπυργο από την Τράπεζα Πειραιώς έναντι οφειλής ύψους 13.518.071,90 ευρώ, ανακοίνωσε η Alco. Εχει ασκήσει ανακοπή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας:

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό ότι την 2/4 /2018 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας δυνάμει της οποίας επεβλήθη κατάσχεση της Τραπέζης Πειραιώς επί του εργοστασιακού ακινήτου της Εταιρείας ευρισκομένου εις την θέση Κύριλλο Ασπροπύργου δια επιτασσόμενο ποσό 3.000.000 € έναντι οφειλής ύψους 13.518.071,90 €.

Κατά της ενέργειας αυτής εξουσιοδοτήθηκαν οι νομικοί συνεργάτες της εταιρείας δια την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και ήδη έχει ασκηθεί ανακοπή.

Πλέον του ανωτέρω, το Δ.Σ αφού ήρθε σε επαφή με την πλειοψηφία των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε την διαβεβαίωση ότι πέραν των νομικών ενεργειών υποστήριξης της Εταιρείας θα μετέλθουν όλων των δυνατών ενεργειών πέραν των δικαστικών δια την επίλυση του προβλήματος και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας .