Νέα εθελουσία στην Πειραιώς – Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν – Έως 160 χιλ. ευρώ μεικτά τα κίνητρα

Σε στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό τη χορήγηση κινήτρου στους εργαζόμενους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας το πρόγραμμα «στοχεύει στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Τράπεζας, που έχει ως επιχειρηματικό στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 2019 – 2021, τον εξορθολογισμό και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα είναι πιο ευέλικτος και παραγωγικός, με πιο αποδοτικές διαδικασίες».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα κοινωνικά κριτήρια για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους για τους εργαζόμενους και την ταυτόχρονη αξιολόγηση των υφιστάμενων λειτουργικών αναγκών της Τράπεζας και των συνθηκών της τραπεζικής αγοράς.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου.

Οι όροι του Προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα γίνεται από τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 αποκλειστικά έως και την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019.

2. Εργαζόμενοι που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, υπό τις προϋποθέσεις ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο και απασχολούνται κατά την ανωτέρω ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης στις παρακάτω Μονάδες της Τράπεζας ή στις παρακάτω Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού:

-Δίκτυο Καταστημάτων

– Μονάδες Διοίκησης

 • Retail Banking & Distribution Networks
 • Διαχείριση Πιστοδοτήσεων
 • Τεχνικά Έργα & Διοικητική Υποστήριξη
 • Υπηρεσίες Καθαριότητας
 • Κίνηση Κεφαλαίων & Κεντρικές Εργασίες
 • Central Administration Units (CAUs)
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας
 • RBU
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Λοιπές Υποστηρικτικές Μονάδες

-Ανεξαρτήτως Μονάδας, δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο «Middle» & «Senior Management Level» (ιεραρχικό επίπεδο από «Assistant Manager» έως και «Senior Director»)

– Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού

 • Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων: Πειραιώς, πρώην Κύπρου & πρώην CPB Leasing
 • Πειραιώς Factoring

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα όσοι εργαζόμενοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία θα εξετάσει κάθε αίτηση. Είναι δε στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη συμφωνημένη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές-οργανωτικές της ανάγκες.

3. Αποζημίωση Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αποχωρήσει άμεσα και να λάβει εφάπαξ αποζημίωση, η οποία θα προκύπτει από τον αριθμό των μισθών, που θα υπολογίζεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας στον Όμιλο και τη Μονάδα / Θυγατρική Εταιρεία απασχόλησής του.

Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός των μισθών που αντιστοιχεί ανά εύρος προϋπηρεσίας στον Όμιλο – υπολογιζόμενη με βάση τα συμπληρωμένα συνεχόμενα έτη υπηρεσίας έως την 31.05.2019 – και ανά Μονάδα / Θυγατρική Εταιρεία απασχόλησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη είναι ο μηνιαίος μικτός μισθός του μηνός Μαΐου 2019.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους στο Δίκτυο Καταστημάτων, στα Central Administration Units (CAUs), στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και στις Υπηρεσίες Ασφαλείας (Κατηγορία 2 του κατωτέρω Πίνακα), προβλέπεται προσαύξηση των μισθών (+20%), σε σχέση με την Κατηγορία 1 του κατωτέρω Πίνακα.

 

* Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (Πειραιώς, πρώην Κύπρου & πρώην CPB Leasing), Πειραιώς Factoring

Ενδεικτικά ποσά μπορείτε να δείτε στο HRMS, εντός της ημέρας, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Main Menu> Η εικόνα μου> Προσωπικές Πληροφορίες> Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης

4. Πρόσθετες Παροχές Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης

I. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Επαγγελματικής Συνέχειας

Σε συνεργασία με εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργάτη, έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα το οποίο θα καθοδηγεί τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις επαγγελματικής συνέχειας. Οι δυνατότητες που προσφέρονται αφορούν:

-Στην άμεση αποκατάσταση της έμμισθης εργασιακής κατάστασης του συμμετέχοντα
-Στην καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης

Επιπρόσθετα, για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα υπάρχει η δυνατότητα σύστασης πρόσληψης σε συγκεκριμένες εταιρείες, με τις οποίες η Τράπεζα συνεργάζεται και οι οποίες αναζητούν προσωπικό. Τέτοιες συνεργασίες θα αφορούν συμβουλευτικές/ελεγκτικές, ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και εταιρείες πρακτόρευσης.

Επιπλέον, θα προβλέπεται η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης στην υποβολή πρότασης για δράσεις ενίσχυσης με σκοπό τη σύσταση επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

II. Κάλυψη Βρεφονηπιακού Σταθμού

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης βρεφονηπιακού επιδόματος (έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι και το νηπιαγωγείο) προβλέπεται προσαύξηση στο μικτό ποσό αποζημίωσης για κάθε παιδί. Το επιπλέον ποσό θα υπολογίζεται για διάστημα έως και τρία (3) έτη σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού (συμπλήρωση 6 ετών).

 

III. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα εξακολουθήσει να παρέχεται για πέντε (5) έτη ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέσω του ισχύοντος κάθε φορά Ιδιωτικού προγράμματος της Τράπεζας (Νοσοκομειακή/Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

IV. Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς 

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που τυχόν έχουν λάβει οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού, θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για ένα (1) έτος από τη λήξη της εργασιακής σχέσης των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας.

Για τυχόν υφιστάμενες καθυστερήσεις σε δανειακές υποχρεώσεις θα πρέπει να εξοφληθούν οι οφειλόμενες και απαιτητές ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την καταβολή της αποζημίωσης που θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης ή θα συμψηφιστούν με αυτή.

V. Προγράμματα Υποστήριξης

Δυνατότητα αξιοποίησης για πέντε (5) έτη των συμβουλευτικών υπηρεσιών των προγραμμάτων υποστήριξης (ΕΑΡs) για το συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα και τα μέλη της οικογένειάς του. Τα προγράμματα διέπονται από πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

5. Καταβολή & Όρια Ποσού Αποζημίωσης

Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το σύνολο του μικτού ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000€ ενώ δε θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 160.000€.

6. Φορολόγηση

Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι μικτή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής.

7. Προσδιορισμός Ημερομηνίας Αποχώρησης

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα ή η Θυγατρική αυτής Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

8. Προαιρετική συμμετοχή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

9. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης και η αίτησή του γίνει δεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση ή τη σύμβαση πάγιας αντιμισθίας και θα υπογράψουν το οικείο έγγραφο Λύσης Σύμβασης Εργασίας και Συμβιβασμού. Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης, θα κοινοποιηθεί άμεσα στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο κατά περίπτωση) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης ή άλλο σχετικό κατά περίπτωση έγγραφο που θα υποβάλει κάθε εργαζόμενος.

10. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία μετά την υποβολή της δεν είναι δεκτική ανακλήσεως, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Αιτήσεις με όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές και θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα, περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του εργαζομένου κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης ή/και αιτίας, (εξαιρουμένου του ποσού, που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας). Όσοι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει αγωγή από οποιαδήποτε αιτία κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρείας θα πρέπει να δηλώσουν ότι με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα δεν διατηρούν πλέον οποιαδήποτε αξίωση κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρείας, δυνάμενη να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι αυτής, ή να αποτελέσει αντικείμενο αγωγής, και να δηλώσουν ότι παραιτούνται από τυχόν εκκρεμή αγωγή κατ’ αυτής και το αντίστοιχο δικαίωμα.

Στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και θα αφορούν τη συμμετοχή στο παραπάνω Πρόγραμμα, ο εργαζόμενος θα δηλώνει την αποδοχή των όρων του Προγράμματος και την έλλειψη οποιασδήποτε αξιώσεώς του κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρείας.

11. Αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης γίνονται μόνο μέσω του συστήματος HRMS και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον Δικαιούχο, από τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 έως και την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα γίνει δεκτή η υποβολή περαιτέρω αιτήσεων. Η υποβολή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα αποδεικνύονται μόνο με την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής αίτησης και της αναγραφόμενης ημερομηνίας, που θα εμφανίζεται με την υποβολή αυτής, ρητά αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Μόνον σε ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων, που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια και για τους οποίους δεν υπάρχει η δυνατότητα συστημικής υποβολής, οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με εσωτερική αλληλογραφία υπόψη Group Human Resources (κωδικός 2969), με την ένδειξη Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στη διεύθυνση Αμερικής 4, 10564 Αθήνα, 2ος όροφος.

Οι Επικεφαλής των Μονάδων/Καταστημάτων πρέπει να ενημερώσουν τους εργαζόμενους που απουσιάζουν με άδεια/ασθένεια για τους όρους του παρόντος Προγράμματος.

Η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξετάσει κάθε αίτηση και να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, σύμφωνα με την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

12. Δικαιώματα της Τράπεζας

Το παρόν Πρόγραμμα λήγει την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019. Η Τράπεζα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να παρατείνει μονομερώς την παραπάνω προθεσμία.

Το Πρόγραμμα δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Τράπεζα ιδίως για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν από την παραπάνω αναφερθείσα ημερομηνία, ούτε για καταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερθέντα ποσά και παροχές προς εργαζομένους. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή της αιτήσεως του απασχολούμενου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρείας. Η Τράπεζα θα προχωρά στην εξέταση των αιτημάτων συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα όσων εργαζομένων αιτηθούν εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, και αποδεχτούν ανεπιφύλακτα όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος. Προς αποφυγή κάθε παρανόησης, ειδικώς διευκρινίζεται ότι αν, για οιονδήποτε λόγο ή / και αιτία (συμπεριλαμβανομένης και της επίκλησης οιασδήποτε ιδιότητας, προσόντος, περίπτωσης, άποψης κ.λπ.), η Τράπεζα (ή η αντίστοιχη εργοδότρια θυγατρική εταιρεία) δεν αποδεχθεί την αίτηση του απασχολούμενου ή και, μετά την τυχόν αποδοχή της αίτησης εκ μέρους της Τράπεζας, ο απασχολούμενος δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος ή δεν δεχθεί να υπογράψει τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα συμβατικά κείμενα χωρίς επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις, τότε δεν θα δικαιούται οποιουδήποτε ποσού ή παροχής του προγράμματος, ούτε συνολικού, ούτε επιμέρους.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του ακόλουθου όρου :

Εργαζόμενος που συμμετάσχει στο Παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης και μετά τη λύση της σχέσης απασχόλησης και λήψη της προβλεπόμενης αποζημίωσης του Προγράμματος: (α) είτε απασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο εντός της επόμενης διετίας στην κοινή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που θα συστήσει η Τράπεζα με εταιρεία του Ομίλου Intrum για διαχείριση του χαρτοφυλακίου των προβληματικών απαιτήσεών της (β) είτε προσληφθεί εντός του επομένου έτους από ανταγωνίστρια συστημική Τράπεζα στην Ελλάδα, θα υποχρεούται σε πρώτη ζήτηση της Τράπεζας να επιστρέψει άμεσα κάθε ποσό αποζημίωσης που έλαβε υπό τους όρους του παρόντος Προγράμματος εντόκως από την ημερομηνία είσπραξης του ποσού αυτού.

13. Τελική διάταξη – επιφύλαξη δικαιωμάτων

Ακόμα κι αν η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία αποδεχθεί την πρόταση κάποιου εργαζομένου, εάν, στο μεσοδιάστημα και μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση λύσης της εργασιακής σχέσης και συμβιβασμού, συντρέξει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή έμμισθης εντολής (συμπεριλαμβανομένων των οικονομοτεχνικών λόγων), η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας και να υπαναχωρήσει από την αποδοχή της αίτησης του απασχολούμενου, οπότε ο απασχολούμενος δε θα δικαιούται να λάβει την αποζημίωση του Προγράμματος. Η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, ακόμη και για όσο χρόνο διαρκεί το Πρόγραμμα, αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του εργαζομένου εναντίον αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε ποσό που τυχόν λάβει ο εργαζόμενος λόγω συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.