Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Λειτουργικά κέρδη 79,2 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ, έναντι 254 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 79,2 εκατ. ευρώ, έναντι 84,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, μετά και την ενσωμάτωση της πρόβλεψης για την αναγνώριση ζημίας στις Η.Π.Α. ύψους 98,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε μείον 92,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων χωρίς την έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη ζημία στις Η.Π.Α., θα ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε μείον 92,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους χωρίς την έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη ζημιά στις Η.Π.Α., θα ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε μείον 40,9 εκατ. ευρώ τα οποία χωρίς την επιβάρυνση της έκτακτης και μη επαναλαμβανόμενης ζημίας, θα ανέρχονταν σε μείον 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 1,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 103,6 εκατ. ευρώ έναντι 138 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

• Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου την 31.03.2021 ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με τις υπογεγραμμένες και τις προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 78,3 εκατ. ευρώ, έναντι 76,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 60,7 εκατ. ευρώ έναντι 60,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

• Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν στα 44,3 εκατ. ευρώ έναντι 42,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

• Τα κέρδη προ φόρων με την ενσωμάτωση της ζημίας στις Η.Π.Α. ύψους 98,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε σε μείον 76,8 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.