Όμιλος Quest: Πενταπλασιασμός καθαρών κερδών στο εννεάμηνο – Ισχυρή η ρευστότητα

Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις €669,3 εκ., κέρδη EBITDA €57,9 εκ. και κέρδη προ φόρων €120,1 εκ., επιτυγχάνοντας:

Αύξηση 39,9% στις πωλήσεις, 35,4% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 59,1% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και πενταπλασιασμό στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της συμμετοχής της στην εταιρεία Cardlink A.E. η οποία απέφερε έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη €85 εκ. στη μητρική εταιρεία και €75,8 εκ. στον Όμιλο.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη είναι τα ακόλουθα και αναλύονται σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες και «διακοπείσες» (οι οποίες αντιστοιχούν στις Cardlink A.E. και Cardlink One A.E και στην πώληση της Cardlink A.E., σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ):

* Δεν περιλαμβάνονται τα “Λοιπά κέρδη / (ζημίες)” της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€81,2 εκ. έναντι – €10,2 εκ. στις 31/12/2020, καθότι τα έσοδα από την πώληση της Cardlink ενίσχυσαν τη ρευστότητα του Ομίλου. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε €13,3 εκ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη ΕΒΤ και ΕΑΤ περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους €2 εκ., που σχετίζονται κυρίως με την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων του 9Μ2020 ήταν επιβαρυμένα από έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους €11,1 εκ.. Εξαιρώντας την εν λόγω έκτακτη επιβάρυνση, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο 9Μ2021 ήταν βελτιωμένα κατά 73,8% από πέρυσι.

Αποτελέσματα 9Μ 2021 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα -κυρίως σε προϊόντα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών – (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest).
Κατά το εννεάμηνο του 2021 σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+57,3%), ενώ τα κέρδη προ φόρων διπλασιάστηκαν (+107,6%) σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2020, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην covid και μετά covid-19 εποχή. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems)

Κατά το εννεάμηνο του 2021 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+19,5%), διπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (+96,2%) και σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής αυξάνεται, καθώς επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η Uni Systems λειτουργεί πιο αποδοτικά, με τη συγκράτηση χρηματοοικονομικών και λοιπών δαπανών.

Την 1η Οκτωβρίου 2021 η Uni Systems ολοκλήρωσε τη συναλλαγή απόκτησης του 60% της εταιρείας Intelli Solutions έναντι ποσού €3,8 εκ., ενώ η συνολική επένδυση ενδέχεται να ανέλθει έως τα €5,2 εκ. λόγω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού (earn out) προς τους παλαιούς μετόχους (κατά την επόμενη διετία), εφ’ όσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

Στο εννεάμηνο του 2021 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+12,2%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+28,6%). Η κερδοφορία της ACS φέτος είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω και έκτακτων κερδών που οφείλονται κυρίως σε αντιστροφή παλαιότερων προβλέψεων που ενισχύουν την EBT κερδοφορία κατά περίπου €1,5 εκ. και τη μετά φόρων κερδοφορία κατά περίπου € 2 εκ.. Χωρίς τα έκτακτα κέρδη, η πορεία της προ φόρων κερδοφορίας κινείται θετικά αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς, καθώς επιβαρύνεται κατά το Γ’ τρίμηνο με αυξημένα έξοδα για τη διατήρηση πόρων και υποδομών, προκειμένου να υποστηριχθεί η εποχικά αυξημένη ζήτηση (peak) στο τέλος του έτους καθώς και η έναρξη λειτουργίας του νέου κέντρου διαλογής. Οι ρυθμοί αύξησης της ACS έχουν επιβραδυνθεί ακολουθώντας την αντίστοιχη κάμψη του ηλεκτρονικού εμπορίου, που παρατηρείται μετά την επαναλειτουργία των φυσικών καταστημάτων.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) – Διακοπείσα Δραστηριότητα

Στο εννεάμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+25,5%) αλλά και στην κερδοφορία. Κατόπιν της συμφωνίας με τη Worldline και με βάση τα ΔΛΠ, η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως «διακοπείσα» και θα πάψει να ενοποιείται στα αποτελέσματα του Ομίλου από την 1 Οκτωβρίου 2021 και στο εξής.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy)

Στο εννεάμηνο του 2021 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρώς αυξημένες (+1,3%) καθώς και η προ φόρων κερδοφορία (+17%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €12,7 εκ. σε σχέση με €7,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €98,2 εκ. έναντι €6,3 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα έσοδα της Μητρικής κατά το εννεάμηνο του 2021 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €11,4 εκ. έναντι €6,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά κατά περίπου €85,2 εκ. λόγω υπεραξιών από την πώληση της Cardlink και κατά €2 εκ. από υπεραξία από την πώληση των μειοψηφικών συμμετοχών ΤΕΚΑ Systems A.E και Impact AE.

Προοπτικές για το σύνολο του 2021 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid-19) για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2020.Οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (πληροφορική, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) φαίνεται ότι ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση τόσο των προϊόντων πληροφορικής, όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι οι κύριες δραστηριότητες του κλάδου. Εκτιμάται ισχυρή διψήφια αύξηση εσόδων και κερδών προ φόρων στο σύνολο του 2021 με χαμηλότερο όμως ρυθμό από αυτόν που εμφανίζεται στο εννεάμηνο, που οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη διαθεσιμότητα προϊόντων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα αυτή επηρεάζεται θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής κατά το 2021. Εκτιμάται συνέχιση της διψήφιας αύξησης εσόδων, προερχόμενη κυρίως από τη συνέχιση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη αύξηση των κερδών EBT.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Αναμένεται αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, αλλά σε χαμηλότερο ρυθμό από την αύξηση του εννεαμήνου. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους ενδέχεται να υπάρξει κάμψη των εσόδων, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται να επαναληφθεί το περυσινό lockdown των φυσικών καταστημάτων, που είχε δώσει σημαντική ώθηση στους όγκους των αποστολών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εταιρεία συνεχίζει τις αναπτυξιακές επενδύσεις της σε υποδομές, κυρίως στο νέο κέντρο διαλογής στο Αιγάλεω Αττικής, που θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2021 – αρχές του 2022. Κύριος στόχος της εταιρείας στο επόμενο διάστημα είναι να βελτιώσει την εμπειρία εξυπηρέτησης (customer experience) των καταναλωτών.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά. Για το 2021 οι εκτιμήσεις προβλέπουν περιορισμένη ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από τις επενδύσεις του 2020. Οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη θα προέλθει από νέες επενδύσεις.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €300 εκ., επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων, καθώς και τη διανομή προμερίσματος στους μετόχους, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Για το σύνολο του 2021, με βάση τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία, εκτιμάται ότι η αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας, θα είναι διψήφια σε σχέση με το 2020, πιθανόν όμως σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2021.

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2021, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στις 15:30 ώρα Ελλάδος.