ΟΠΑΠ: Η KKCG AG απέκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο της SAZKA Group

Σε νέες διευκρινίσεις αναφορικά με τη συναλλαγή και το μετοχικό καθεστώς στις KKGC και VALEA FOUNDATION, προχώρησε ο ΟΠΑΠ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από το Valea Foundation στις 16.07.2019 λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου σε οντότητα που ελέγχει έμμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, τα ακόλουθα:

Την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για τη μεταβίβαση από την Emma Gamma Limited στην KKCG AG του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στην SAZKA Group a.s. Κατόπιν τούτου, η KKCG AG δεν ασκεί από κοινού έλεγχο με την Emma Gamma Limited (τελικός ελέγχων της οποίας είναι ο κ. Jiří Šmejc) στην SAZKA Group a.s. Η KKCG AG απέκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο επί της SAZKA Group a.s.

Πιο συγκεκριμένα, το VALEA FOUNDATION δεν έχει μετόχους και δεν τελεί υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε προσώπου. Ο αποκλειστικός δικαιούχος του VALEA FOUNDATION είναι ο κ. Karel Komarek. Το VALEA FOUNDATION είναι ο αποκλειστικός μέτοχος της Valea Holding AG. Η Valea Holding AG είναι ο αποκλειστικός μέτοχος της KKCG Holding AG. Η KKCG Holding AG είναι ο αποκλειστικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s. Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Μελισσανίδη, μέσω της οντότητας Georgiella Holdings Co. Limited. Η Emma Delta Management Ltd τελεί υπό τον κοινό έλεγχο των απώτατων πραγματικών δικαιούχων της, του VALEA FOUNDATION (66,7%) και του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη (33,3%). Η Emma Delta Management Ltd είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd, η οποία είναι ο αποκλειστικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. Η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. κατέχει το 33% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα είναι η εξής: