ΟΠΑΠ: Στους 2.684 οι μέτοχοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα scrip dividend

Συνολικά 2.684 μέτοχοι επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 του ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε 25.080.534,83 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 153.736.744,00 ευρώ (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε αποφασίσει στις 6 Ιουνίου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσού 9.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 30.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, συντελούμενης με επανεπένδυση είτε του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, όπως το σχετικό ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου, είτε μέχρι του 90% του υπολοίπου μερίσματος σε περίπτωση απαλλαγής του από την παρακράτηση φόρου (περίπτωση στην οποία το εναπομείναν 10% θα λαμβάνεται υποχρεωτικά σε μετρητά από τον δικαιούχου), εν όλω ή εν μέρει, κατ’ επιλογή των δικαιούχων.

Η Εταιρεία, έχοντας στόχους να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει σε αυτούς τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λήψη του αναλογούντος σε αυτούς μερίσματος είτε υπό μορφή ακέραιων μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω δύο τρόπων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του μερίσματος και συγκεκριμένα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από 28.06.2019 έως και 11.07.2019, να λάβουν το υπόλοιπο του μερίσματός τους, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό την μορφή ακέραιων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας ήταν ίση με 9,56 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του σχετικού δικαιώματος επανεπένδυσης (δηλαδή από 28.06.2019 έως και 04.07.2019), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Όλες οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος καθώς και στο 5ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος που εγκρίθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, 2.684 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018. Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (ευρώ 25.080.534,83), ενώ το υπόλοιπο ποσό των εκατόν πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (ευρώ 153.736.744,00) (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος και της μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 12.07.2019 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη σχετική μερική κάλυψη αυτής. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (ευρώ 787.032,90) (ποσοστό 0,82% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (2.623.443) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (ευρώ 96.487.032,90) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι μία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (321.623.443) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (ευρώ 0,30) εκάστης. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (ευρώ 24.293.501,93), μεταφέρθηκε στον λογαριασμό “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπΆ αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 50.000.000), με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση. Στις 28.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776395 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. πρωτ. 68672 (Σχετ: 60989/2019) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 9.000.000), με έκδοση μέχρι 30.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο “Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι”), που αποφασίστηκαν με την από 6 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 12.07.2019, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 4, 6 και 7 και 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (ευρώ 787.032,90) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της ύψους εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 9.000.000) έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 6 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Οι ως άνω δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (2.623.443) νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος της χρήσης 2018. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το “Χ.Α.“), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.