ΟΤΕ: Στο 1% οι ίδιες μετοχές

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 22/07/2019, αγόρασε 59.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4465 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €734.343,45.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 4.835.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,007% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.