Πειραιώς: Στα 38 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο-Μεγάλου: Αισιοδοξία για μελλοντικές επιδόσεις

Στα 38 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Τρ. Πειραιώς το α’ 6μηνο του 2019, έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το 2ο 3μηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 19 εκατ. ευρώ, με την τράπεζα να καταγράφει κέρδη για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν στα 417εκατ., καταγράφοντας αύξηση +6% σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν στα 719 εκατ. ευρώ με άνοδο +2% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών ήταν στα 146εκατ. ευρώ, με αύξηση +5%.
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ, από 33 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο του 2018.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, «το πρώτο εξάμηνο του 2019 επέφερε σημαντικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς.
Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο συναλλαγές-ορόσημα: την έκδοση χρεογράφων Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία, και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).
Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο pro-forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,7%, και σε 13,0% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία κεφαλαίων με οργανικά μέσα, ενώ συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τη σύνθεση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά, όπως καταδεικνύει σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2,8 δισ. σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, με σχεδόν το 90% των εισροών να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Τράπεζα έφθασε σχεδόν το 100% στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2019. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 94% πριν ένα χρόνο.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν €1,8 δισ. και η Τράπεζα είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου για νέα δάνεια ύψους €4δισ. το 2019, από €3,1δισ. το προηγούμενο έτος.
Η ζήτηση από αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας επιταχύνεται, καθώς η οικονομία συνεχίζει την πορεία αποκατάστασής της, οπότε και η πιστωτική επέκταση αναμένεται να ενισχυθεί μαζί με τη συνολική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Αναφορικά με την κερδοφορία, τα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5%.
Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση.
Οι προβλέψεις μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2019 λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τα ΜΕΑ.
Τα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν στα €73 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 από €33εκατ. πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €38 εκατ. έναντι ζημιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού είναι σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019.
Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά €1,2δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 αποκλειστικά μέσω οργανικών ενεργειών.
Η Τράπεζα προετοιμάζεται για πωλήσεις ΜΕΑ ύψους €4,5δισ. το δεύτερο εξάμηνο 2019 και το 2020, οπότε και θα προχωρήσουμε στην πρώτη τιτλοποίηση ΜΕΑ ποσού πάνω από €2δισ.
Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και των τιμών των ακινήτων, το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, καθώς και η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αναμένεται ότι θα τονώσουν τις επενδύσεις και την απασχόληση.
Οι θετικές αυτές προοπτικές θα αντικατοπτρισθούν στον προϋπολογισμό μας για το 2020, για τον οποίο έχει ξεκινήσει προετοιμασία.
Είμαστε αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας, αξιοποιώντας ευκαιρίες ώστε να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει», κατέληξε ο κ. Μεγάλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν με βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης
Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €719εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση.
Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους περίπου €3δισ. τα 3 τελευταία τρίμηνα  συνεισφέρουν θετικά στην πορεία των εσόδων από τόκους, ενώ το κόστος καταθέσεων συνέβαλε επίσης θετικά.
Τα επιτόκια των νέων εκταμιεύσεων βελτιώθηκαν το 2ο 3μηνο 2019 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Το κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω.
Το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 57μ.β. το 2ο 3μηνο 2019 έναντι 61μ.β. το 1ο 3μηνο, και 65μ.β. το 2ο 3μηνο 2018.
Τα έξοδα τόκων επηρεάζονται επίσης θετικά σε ετήσια βάση, δεδομένης της εξάλειψης του ELA από τα μέσα του 2018 και της μετατροπής της χρηματοδότησης από  διατραπεζικά repos σε χρηματοδότηση από την ΕΚΤ από το 3ο 3μηνο του 2018.
Το επιτοκιακό περιθώριο το 1ο 6μηνο 2019 ανήλθε στις 243 μ.β.

Τα έσοδα προμηθειών αυξάνονται

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση στα €146 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, τα οποία παραδοσιακά παρουσιάζουν υψηλότερα έσοδα.
Οι όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες συνέχισαν να βελτιώνονται, κυρίως λόγω προμηθειών πιστωτικών καρτών, πληρωμών, εμπορικών συναλλαγών και δανείων, καθώς οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα αποδίδουν καρπούς.

Περαιτέρω μείωση στα λειτουργικά έξοδα    

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €476 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, μειωμένα κατά 7% σε ετήσια βάση.
Ο λόγος κόστους προς έσοδα υποχώρησε στο 53% το 1ο 6μηνο 2019 έναντι 57% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η Τράπεζα Πειραιώς προέβη στην αναγνώριση ποσού πρόβλεψης ύψους €10 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019 για νέο πρόγραμμα αποχώρησης που ξεκίνησε τον Ιούλιο 2019.
Το τελικό κόστος θα καθορισθεί το 2ο 6μηνο 2019, όταν ο αριθμός των εργαζομένων που επιθυμεί να συμμετάσχει θα οριστικοποιηθεί.
Επιπλέον, στο 2ο τρίμηνο 2019 αναγνωρίστηκε κόστος €6 εκατ. για το πρόγραμμα αποχώρησης του 2018.
Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση (προσαρμοσμένα για τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ16), το πρώτο 6μηνο 2019 καθώς η προσπάθεια εξορθολογισμού του κόστους επιφέρει αποτελέσματα.
Συνολικά, παραμένουμε σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου μείωσης του λειτουργικού κόστους κατά μονοψήφιο ποσοστό.

Ενίσχυση στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων      

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €417 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση, με τα βασικά κέρδη προ φόρων και προβλέψεων, δηλαδή εξαιρώντας τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, να σημειώνουν 18% αύξηση ετησίως, αποδεικνύοντας την ισχύ των βασικών μας δραστηριοτήτων και την προσπάθεια εξυγίανσης που έχει πραγματοποιηθεί.

Χαμηλότερες προβλέψεις δανείων τριμηνιαίως     

Οι προβλέψεις δανείων το 1ο 6μηνο 2019 ανήλθαν σε €332 εκατ. έναντι €312 εκατ. (με αντιλογισμό προβλέψεων €67 εκατ. από πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ) το 1ο 6μηνο 2018.
Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στις 174μ.β. το 1ο 6μηνο 2019, εντός του εύρους που αναμένεται για το σύνολο του έτους.
H εκτίμηση του Ομίλου για το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις  παραμένει αμετάβλητη στις 150-180μ.β.για το 2019.

Κερδοφόρο αποτέλεσμα

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά το 1ο 6μηνο 2019 ανήλθαν σε €38εκατ. έναντι ζημίας €370 εκατ. το 1ο 6μηνο 2018.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €57 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση σε €73 εκατ., σε ευθυγράμμιση με τον προϋπολογισμό της Τράπεζας για το 2019.

Καταθέσεις +7% ετησίως     

Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου ανήλθαν σε €44,9 δισ. στο τέλος του 1ου 6μήνου 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά €2,8 δισ. σε σχέση με το 1ο 6μηνο 2018 ή +7%.
Παράλληλα με τις εισροές αυτές, το κόστος καταθέσεων μειώθηκε το 2ο 3μηνο 2019 στις 40μ.β., έναντι 42μ.β. το 1ο 3μηνο 2019 και 44μ.β. πριν ένα χρόνο.

Ενδυναμωμένο προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης με το δείκτη LCR στο 100%    

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στο € 1,0 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019 από €1,5 δισ. πριν ένα χρόνο, υποστηριζόμενη από την την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ, την αύξηση των καταθέσεων και την έκδοση €400  εκατ. τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2.
Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA εξαλείφθηκε τον Ιούλιο 2018 και παραμένει μηδενική από τότε..
Σε συνέχεια της εξάλειψης της χρηματοδότησης από τον ΕLA, η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε σε σύντομη χρονική περίοδο να βελτιώσει το δείκτη Liquidity Coverage Ratio (LCR) στο επίπεδο του 100% στις 30 Ιουνίου 2019.

Αύξηση ενήμερων δανείων    

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών ανήλθαν στα €50,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019, ενώ τα δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €38,2 δισ.
Τα ενήμερα δάνεια της Τράπεζας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,5 δισ. το 1ο 6μηνο 2019, με το δανεισμό προς επιχειρήσεις να πρωταγωνισθεί.
Οι εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα €0,8 δισ. το 2ο 3μηνο 2019, στο επίπεδο των προηγούμενων δύο τριμήνων, παράλληλα με τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 85% έναντι 94% πριν από ένα έτος, καταδεικνύοντας ότι η Τράπεζα είναι σε θέση να στηρίξει περαιτέρω την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Περαιτέρω ενισχυση κεφαλαίων     

Ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET-1) του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019 ήταν στο 14,1%, ενώ ο συνολικός pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τίτλων Tier 2 τον Ιούνιο 2019 ανήλθε στο 14,9%.
Οι δύο προαναφερόμενοι δείκτες περιλαμβάνουν τα κέρδη περιόδου και τη θετική επίδραση στα σταθμισμένα έναντι κινδύνου στοιχεία ενεργητικού από την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ.
H βελτίωση του δείκτη CET-1 οφείλεται στην οργανική παραγωγή κεφαλαίου και την αναπροσαρμογή της αξίας των αποθεματικών από ελληνικά ομόλογα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τη συναλλαγή με την Intrum, ο δείκτης CET-1 και ο συνολικός δείκτης ανήλθαν σε 14,9% και 15,7% αντίστοιχα.
Ο δείκτης CET-1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία τρίμηνα.
Ο fully loaded CET-1 και συνολικός δείκτης  ανήλθαν σε 12,2% και 13,0% αντιστοίχως, pro-forma για όλες τις πρόσθετες συναλλαγές, γεγονός που υποδεικνύει την πρόοδο της Τράπεζας όσον αφορά στην αποκατάσταση της κερδοφορίας, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης.

Η στρατηγική μείωσης των ΜΕΑ σε πορεία επίτευξης των στόχων     

Το απόθεμα ΜΕΑ του Ομίλου υποχώρησε στα €26,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019 από €29,4 δισ. τον Ιούνιο 2018 και €27,3 δισ τον Δεκ.2018.
Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 48%.
Η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ανοιγμάτων ύψους €0,5 δισ. (“Nemo”) τον Ιούλιο 2019  και βρίσκεται σε διαδικασία για συμφωνία πώλησης €0,7 δισ. καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (“Iris”) εντός του 3ου 3μήνου 2019.
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επισπεύσει την προετοιμασία για την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους άνω των €2 δισ με χρονικό ορίζοντα έως το 1ο 6μ 2020, ενώ βρίσκεται σε προπαρασκευαστική φάση για πωλήσεις και άλλων χαρτοφυλακίων ΜΕΑ.
Η επίδοση της Τράπεζας μέχρι σήμερα υποδεικνύει ότι η στρατηγική μείωσης των ΜΕΑ βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου περιορισμού των ΜΕΑ για το 2019 κατά €3,5 δισ.

Εργαζόμενοι και Καταστήματα    

Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αριθμούσε 541 καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2019, μειωμένο κατά 7 καταστήματα τριμηνιαίως και 33 ετησίως.
Το πλήθος των εργαζομένων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 12.445, εκ των οποίων οι 11.986 ήταν στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2019.