Πέντε κατασκευαστικές συνεχίζουν στη «μάχη» για τα 13 Κέντρα Πολιτικής Προστασίας

Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος «διπλός» διαγωνισμός για τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, συνολικού ύψους 131,5 εκατ. ευρώ, ενός project που προωθεί η ΚΤΥΠ ΑΕ, δηλαδή οι «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πέντε σχήματα πέρασαν στην δεύτερη φάση (υποβολής οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού.

Πρόκειται για τα σχήματα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – ΑΤΕΣΕ ΑΕ, INTRAKAT. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 163 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 131,5 εκατ. ευρώ)μ το οποίο χωρίζεται σε δύο ομάδες: στην Περιοχή Α περιλαμβάνονται επτά ΠΕΚΕΠΠ  στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων κόστους 70,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στην Περιοχή Β που περιλαμβάνονται έξι ΠΕΚΕΠΠ στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτη και Νοτίου Αιγαίου, κόστους 60,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Δεδομένου ότι το έργο προωθείται ως Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 27ετούς διάρκειας προβλέπονται πληρωμές διαθεσιμότητας που θα καταβάλλονται στον ανάδοχο.

Ο διαγωνισμός προωθείται μέσω ΣΔΙΤ και η συνολική διάρκεια έχει οριστεί σε 27 χρόνια εκ των οποίων 24 μήνες είναι η κατασκευή των κτιρίων και τα υπόλοιπα 25 χρόνια η λειτουργία και η διαχείριση τους.

Σημειώνεται ότι η Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών) διακρίνεται περαιτέρω σε επιμέρους στάδια, ήτοι (i) Στάδιο Β.Ι, που διέπεται από την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, και (ii) Στάδιο Β.ΙΙ, που διέπεται από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με την οποία ζητείται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης. Σε αυτή τη δεύτερη φάση θα ξεκινήσει ανταγωνιστικός διάλογος όπου με τη συμμετοχή φορέων, συμμετεχόντων και τοπικής κοινωνίας, θα διαμορφωθεί το τελικό φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου. Στην τελική φάση οι ενδιαφερόμενοι θα καλεστούν να καταθέσουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω όμιλοι ήταν και αυτοί που είχαν δώσει το «παρών» στην κατάθεση ενδιαφέροντος για το μεγάλο διπλό έργο-ΣΔΙΤ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αυτά τα 13 κτίρια θα καλύψουν κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Στο ένα «πακέτο» περιλαμβάνονται 7 ΠΕΚΕΠΠ κόστους 70,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά τα κτήρια σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Στο δεύτερο πακέτο περιλαμβάνονται 6 κτήρια, κόστους 60,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.

Αντικείμενο των περιφερειακών κέντρων θα είναι ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η εποπτεία, η οργάνωση και η υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής αρμοδιότητάς τους. Επίσης, η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 324 μήνες εκ των οποίων 24 μήνες κατασκευής και οι υπόλοιποι 300 μήνες (25 χρόνια) λειτουργία και διαχείριση, όπως είναι και η συνήθης πρακτική σε αυτά τα έργα ΣΔΙΤ.

Ο ιδιώτης ανάδοχος θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται, θα εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών, τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, θα προβεί στη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, θα προβεί στην ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, θα αναλάβει τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών και  θα επιστρέψει το έργο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της συμβατικής περιόδου, ήτοι της διάρκειας της σύμβασης σύμπραξης, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης.