Πλαίσιο: Τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 131% στο εννεάμηνο

Η εταιρεία “Πλαίσιο”, παρουσίασε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, σε ενοποιημένη βάση, για το τρίτο τρίμηνο του 2021, αλλά και για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 104.271 χιλ. ευρώ έναντι 86.339 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 21%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 3.088 χιλ. ευρώ έναντι 1.932 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 60%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4.812 χιλ. ευρώ έναντι 3.878 χιλ. ευρώ, υψηλότερα κατά 24%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν την μεγαλύτερη άνοδο κατά 80% και ανήλθαν σε 2.648 χιλ.  ευρώ, έναντι 1.475 χιλ.  ευρώ.

Οικονομικά αποτελέσματα Πλαίσιο