Στην Εθνική Πανγαία με 98,15% η Invel Real Estate

Έληξε την 31.07.2019 η Περίοδος Αποδοχής στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης την οποία υπέβαλε η INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. (Προτείνων ) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατατέθηκαν 25 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 1.592 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,001% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν συνολικά 250.773.737 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,15% περίπου του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ξεκινήσει την 06.08.2019.