Στις 29 Αυγούστου τα αποτελέσματα εξαμήνου της Alpha Bank

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α ́ εξαμήνου 2019, την Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

• ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α ́ εξαμήνου 2019 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

• ώρα 19.00: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως