ΣΒΒΕ: Ομάδα εργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Στο περιθώριο των εργασιών του Ελληνο-Σερβικού Forum, υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη και του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, (ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννη Μπράχου, μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Κοινής «Ομάδας Εργασίας» που θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας και την ενίσχυση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Ελληνικών επιχειρήσεων.

Προς τούτο, ο ΣΒΒΕ και η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ, συμφώνησαν και δεσμεύονται για τα ακόλουθα:

-Την από κοινού εκπόνηση μελετών και ερευνών αγοράς, για αγορές και χώρες – στόχους ελληνικών επιχειρήσεων.
-Την επεξεργασία δεικτών για την παρακολούθηση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας ανά χώρα.
-Την ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα: α) για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές– στόχους, β) για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος επιχειρηματικών αποστολών, και γ) για διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
-Τη συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, (ΤΠΕ) για παράδειγμα μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του ΣΒΒΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών.
-Τη συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, για την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών προς την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή πρωτοβουλίες, αλλά και διερευνώντας τη δημιουργία νέων.
-Τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου επαφών του ΣΒΒΕ για την υλοποίηση Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κλπ.), και,
-Την επιμόρφωση/ενημέρωση κάθε νέας σειράς υπαλλήλων, που πρόκειται να υπηρετήσουν σε Γραφεία ΟΕΥ, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν, ή πρόκειται να υπηρετήσουν Γραφεία ΟΕΥ, για τους στόχους, τις δυνατότητες και τα προβλήματα των Ελλήνων εξαγωγέων στις αγορές του εξωτερικού.