Συνέργειες μεταξύ των θυγατρικών αναζητεί το υπερταμείο

Ευρεία σύσκεψη με σκοπό την επίτευξη συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών που εποπτεύει, όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΔΕΘ, ΕΤΑΔ κ.ά., συγκάλεσε η διοίκηση του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, ΕΕΣΥΠ).

Η συνάντηση εργασίας μεταξύ της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών εταιρειών διεξήχθη την Παρασκευή, στο κτήριο της Helexpo στο Μαρούσι, με θέματα συζήτησης την υλοποίηση συνεργειών και την παρουσίαση επιτευγμάτων στον τομέα της τεχνολογίας. Ήταν η δεύτερη μεγάλη συνάντηση που συγκάλεσε η διοίκηση του υπερταμείου, μετά την αντίστοιχη που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2018 στη ΔΕΘ.

Υπηρεσίες μέσω δικτύων

Οι διοικήσεις των θυγατρικών παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την επίτευξη συνεργειών με άλλες εταιρείες της ΕΕΣΥΠ, όπως προώθηση υπηρεσιών μέσω των δικτύων τους. Παράλληλα, οι εταιρείες παρουσίασαν τα όποια τεχνολογικά επιτεύγματά τους και τις βέλτιστες πρακτικές στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών/προϊόντων τους.

Από την πλευρά της, η ηγεσία της ΕΕΣΥΠ αναφέρθηκε στην ανάγκη εδραίωσης σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης για την υλοποίηση κοινών στρατηγικών, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Στόχος της διοίκησης του υπερταμείου ήταν να αναδειχτούν οι περιοχές και οι τομείς που μπορούν να αξιοποιηθούν συνέργειες και να συζητηθεί ένας προγραμματισμός δράσεων, ο οποίος θα μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τις ίδιες τις δημόσιες επιχειρήσεις (οικονομίες κλίμακας, ευθυγράμμιση οριζόντιων πολιτικών κ.λπ.), όσο και για τους χρήστες (βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και αναβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών) και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και να παρουσιαστούν, όπου υπάρχουν, συγκεκριμένα επιτυχημένα παραδείγματα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες και δυνατότητες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και «εμπειρίας» του πελάτη, ιδέες και πρωτοβουλίες που υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν θυγατρικές, παραδείγματα από άλλες χώρες και εταιρείες, δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΣΥΠ διαθέτει συμμετοχή σε: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΑΔ, Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ-HELEXPO, Ελληνικές Αλυκές, ΕΛΤΑ, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και όμιλος ΟΑΣΑ, με τις θυγατρικές του εταιρείες ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.

Οι στόχοι της ΕΕΣΥΠ

Όπως έγινε σαφές από τη διοίκηση του υπερταμείου, αποστολή της ΕΕΣΥΠ ως προς τις θυγατρικές της επιχειρήσεις είναι να τις καταστήσει πιο αποδοτικές, να εξασφαλίσει τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και να βελτιώσει την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων, κατά την ΕΕΣΥΠ, είναι:

α) η επιλογή Διοικητικών Συμβουλίων που θα λειτουργούν με ανεξαρτησία και επαγγελματισμό και

β) η υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η ΕΕΣΥΠ πιστεύει, όπως ειπώθηκε στη σύσκεψη, ότι το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης που θα πρέπει να διέπει τις δημόσιες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των εισηγμένων εταιρειών.

Πρέπει επίσης, να διασφαλίζει την καλή λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων, μέσω της διάκρισης του ρόλου των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, όπως και την κατάλληλη στελέχωση και λειτουργία των επιτροπών, με κυριότερη την Επιτροπή Ελέγχου. Παράλληλα πρέπει να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία, η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και η διαφορετικότητα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΕΕΣΥΠ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΚΟ, καθώς και σε σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών τους.
Επισημαίνεται ότι η ΕΕΣΥΠ μέσα στον τελευταίο χρόνο έχει διορίσει νέα Δ.Σ. στις θυγατρικές της, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΕΛΤΑ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Επιπλέον, έχει ανανεώσει με νέα μέλη Διοικητικά Συμβούλια όπως αυτά της ΔΕΗ, της ΕΥΑΘ, της Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), καθώς και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης. Συνολικά έχει τοποθετήσει 28 μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια 7 θυγατρικών της.

Επιπλέον, η ΕΕΣΥΠ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΚΟ πάνω σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Στόχος είναι όλες οι θυγατρικές να εφαρμόζουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα συμμόρφωσης, πρόληψης καταστάσεων και χρηστής διοίκησης, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας τόσο με τους μετόχους και την αγορά όσο και με τους εργαζόμενους και τους πολίτες.

Επιτροπές Ελέγχου

Τέλος, η διοίκηση του υπερταμείου έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τη στελέχωση και λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της, είτε συστήνοντας νέες είτε ενισχύοντας τις υφιστάμενες με κατάλληλα στελέχη, με σκοπό τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη διασφάλιση διεξαγωγής ανεξάρτητων και αποτελεσματικών ελέγχων και την εποπτεία της συμμόρφωσης με το θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και με τους εσωτερικούς κανονισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα σημαντικό έργο αναζήτησης και αξιολόγησης στελεχών με μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στο χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

Μέχρι τώρα έχει διορίσει έξι προέδρους Επιτροπής Ελέγχου στα Διοικητικά Συμβούλια ισάριθμων θυγατρικών της και σύντομα θα ολοκληρώσει την τοποθέτηση και των υπολοίπων, ώστε να διασφαλιστεί ο στόχος της σύστασης και λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των ΔΕΚΟ.

Συνεργασία ΔΕΗ – ΕΛΤΑ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών είναι η πρόσφατη συνεργασία ΕΛΤΑ – ΔΕΗ από την οποία αναμένεται να προκύψει ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας των ΕΛΤΑ λόγω της ανάληψης της διανομής των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ, αλλά και της διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού τιμολογίου. Πρόσφατα, όπως είχε δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμ. Παναγιωτάκης, η ΔΕΗ προχώρησε στην ανάθεση των ταχυδρομικών αποστολών των λογαριασμών της στα ΕΛΤΑ, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό προσφορές κατέθεσαν τα ΕΛΤΑ και η ACS, ωστόσο η προσφορά της δεύτερης κρίθηκε ως τεχνικά μη αποδεκτή, καθώς ο αριθμός των υποκαταστημάτων της δεν κάλυπτε το 95% των καλλικρατικών δήμων της χώρας. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι στα 19,14 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε κόστος 4,3 ευρώ ανά δεκάδα φακέλων λογαριασμών (για 44 εκατ. λογαριασμούς) και σε 2,229147 ευρώ ανά δεκάδα ομαδικών επιστολών (για 1 εκατ. επιστολές). Αναφερόμενος στην οικονομική εκκρεμότητα της ΔΕΗ προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ο κ. Παναγιωτάκης είχε τονίσει ότι, οι σχέσεις των δύο Οργανισμών, οι οποίοι έχουν και κοινό μέτοχο, το υπερταμείο, έχουν εξομαλυνθεί εδώ και ένα χρόνο, προσθέτοντας παράλληλα ότι, διακανονίζονται και οι μεταξύ τους οφειλές.

Διαγωνισμός

Τέλος, ένας δεύτερος διαγωνισμός διενεργήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 6,99 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκειά του ορίστηκε στα 2 έτη, με αντικείμενο την ταχυδρομική διακίνηση κυρίως των περιφερειακών εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας. Μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά ήταν τα ΕΛΤΑ.