>TBank: Περιορισμός ζημιών το α΄ τρίμηνο

>

Μείωση ζημιών και αύξηση εσόδων από τόκους σημείωσε το πρώτο τρίμηνο η TBank σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σχεδόν ένα έτος μετά από την είσοδο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τ Bank, την αλλαγή της Διοίκησης και του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας, έχει ολοκληρωθεί σειρά ενεργειών για την πλήρη αναδιοργάνωσή της, ενώ το πρόγραμμα ανασυγκρότησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι ήδη εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της επίπονης προσπάθειας η οποία έχει ως απώτερο στόχο την άμεση επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου

Σχεδόν ένα έτος μετά από την είσοδο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τ Bank, την αλλαγή της Διοίκησης και του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας, έχει ολοκληρωθεί σειρά ενεργειών για την πλήρη αναδιοργάνωσή της, ενώ το πρόγραμμα ανασυγκρότησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι ήδη εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της επίπονης προσπάθειας η οποία έχει ως απώτερο στόχο την άμεση επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία.

Ειδικότερα:

-Η καταθετική βάση έχει ενισχυθεί, με τις καθαρές εισροές -σε ενοποιημένη βάση-από το β΄ εξάμηνο 2010 μέχρι την 31.03.2011 να ανέρχονται σε €281 εκ. σε μια περίοδο όπου στη τραπεζική αγορά παρατηρείται συνεχής μείωση των καταθέσεων.

-Tο πρόγραμμα δραστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι δαπάνες προσωπικού και οι βασικές δαπάνες λειτουργίας της Τράπεζας βαίνουν μειούμενες. Η τάση αυτή θα καταστεί πιο εμφανής στα επόμενα τρίμηνα. Στη μείωση αυτή, θα συμβάλλει σημαντικά και το πρόγραμμα κινήτρων εθελουσίας εξόδου το οποίο, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και στο οποίο συμμετείχαν 109 εργαζόμενοι, ήτοι περίπου το 11% του προσωπικού της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου το προσωπικό της Τ Bank θα έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 15% σε σχέση με τις αρχές του δ΄ τριμήνου 2010. Τα λειτουργικά έξοδα έχουν μειωθεί κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, καθώς από τον Δεκέμβριο έχει εντατικοποιηθεί η περικοπή τους και σε ετήσια βάση αναμένεται ότι η μείωση αυτή θα ξεπεράσει το 24%.

Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Διοίκησης. Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας και των θυγατρικών της κατά το α΄ τρίμηνο 2011, όπως συνοψίζονται παρακάτω, αντικατοπτρίζουν τις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην κερδοφορία και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.

-Οι χρηματοδοτήσεις πριν από προβλέψεις σε ετήσια βάση αυξήθηκαν οριακά κατά 1% σε €1,93 δις από €1,91 δις την 31.03.2010, σύμφωνα με τον στόχο της Διοίκησης για ποιοτική αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του χαρτοφυλακίου.
-Οι καταθέσεις σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά €189 εκ ή 12% σε €1,74 δις από €1,55 δις την 31.03.2010
-Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε € 66,7εκ.
-Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων αυξήθηκε κατά 10% σε €16,3 εκ. από €14,8 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010
-Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε κατά 9% σε €19,4 εκ. από €21,4 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010
-Οι ζημίες προ φόρων και προβλέψεων μειώθηκαν κατά 52% σε €3,1 εκ. από €6,5 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010
-Οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν σε €9,94 εκ. από €14,29 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010 και οι ζημίες μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας περιορίστηκαν σε €9,91 εκ. από €13,48 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010

Επισκόπηση Μεγεθών Ισολογισμού του Ομίλου

Το σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 15%, σε €2,6 δις από €2,3 δις την 31.03.2010. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση των επενδύσεων σε ΟΕΔ και ΕΓΕΔ.

Το σύνολο των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το τέλος του 2010 και την 31.03.2010 αντανακλώντας τα αυστηρότερα πιστοδοτικά κριτήρια και την πολιτική αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, που εφαρμόζει η Τράπεζα. Οι χορηγήσεις πριν από προβλέψεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση οριακά κατά 1% σε €1,93 δις από €1,91 δις την 31.03.2010. Αξίζει να σημειωθεί ο σαφής πλέον προσανατολισμός της Τράπεζας στην πιστοδότηση και στήριξη των επιχειρήσεων, κυρίως των υγιών ΜΜΕ. Η Τ Bank, συνεπής στην πρόσκληση για την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας αύξησε τις χορηγήσεις προς τις υγιείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Το σύνολο των δανείων προς επιχειρήσεις, τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον το 45% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων έναντι 41% την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την 31.03.2010.

Αντίστοιχα, τα δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα οποία αντιπροσωπεύουν το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων έναντι 26% πέρυσι, αυξήθηκαν κατά 24% ή €120 εκ. σε σχέση με την 31.03.2010. Ταυτόχρονα, δεδομένου του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Τράπεζα, συνεχίστηκε ο σχηματισμός αυξημένων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μετά από διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν σε €137,3 εκ. έναντι €130,4 εκ. το Δεκέμβριο 2010 και €111,4 τον Μάρτιο 2010. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενεργής αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου οι μηχανισμοί είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν ενισχυθεί ουσιαστικά. Επιπλέον, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και της οικονομικής δυσπραγίας των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έχουν δημιουργηθεί νέα προϊόντα ρύθμισης οφειλών με στόχο την υποστήριξη των δανειοληπτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλών τους.

Οι συνολικές επενδύσεις σε χρεόγραφα (ΔΠΠ, Εμπορικές Επενδύσεις και Επενδύσεις Διακρατούμενες έως τη λήξη) αυξήθηκαν κατά €416 εκ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €467,4 εκ. από €51,7 εκ. την 31.03.2010. Η αύξηση των επενδύσεων προήλθε από την αύξηση των επενδύσεων σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε σε €434,5 εκ. την 31.03.2011. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με το τέλος 2010, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά €83,7 εκ., τάση που θα συνεχιστεί, καθώς η Τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα πλήρους απεξάρτησης από τη χρήση των γραμμών παροχής ρευστότητας από την ΕΚΤ.

Μετά από καθαρές εισροές -σε ενοποιημένη βάση -κατά το β΄ εξάμηνο 2010 και α΄ τρίμηνο 2011 συνολικού ύψους €281 εκ, το συνολικό ύψος των καταθέσεων πελατών διαμορφώθηκε σε €1,74 δις σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση και 2% σε σχέση με το τέλος 2010. Μετά την έντονη μείωση από το δ΄ τρίμηνο του 2009 μέχρι και το α΄ εξάμηνο 2010, η τάση ανάκτησης των καταθέσεων έχει πλέον σταθεροποιηθεί και συνεχίζει να είναι αυξητική.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €66,7 εκ από €140,4 εκ. την 31.03.2010 και €76,7 εκ. την 31.12.2010 ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ζημιών κατά την παρούσα και τις προηγούμενες χρήσεις.
Επισκόπηση Αποτελεσμάτων του Ομίλου

Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2011 αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες δραστικής μείωσης των κυριότερων πηγών λειτουργικών δαπανών και εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών εσόδων. Οι συντονισμένες ενέργειες και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ζημιών προ φόρων και προβλέψεων κατά 52% σε €3,1 εκ. και των ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά €3,6 εκ. σε €9,91 εκ.

Το σύνολο λειτουργικών εσόδων αυξήθηκε κατά 10% σε €16,3 εκ., κυρίως λόγω των αυξημένων τόκων από τις επενδύσεις σε ΟΕΔ. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 38% σε €31,4 εκ. με τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων αυξημένα κατά 2% σε €22,6 εκ. και τα έσοδα από τόκους ομολογιών αυξημένα κατά €8,3 εκ. σε €8,7 εκ. λόγω της επένδυσης σε ΟΕΔ με υψηλές αποδόσεις. Η σημαντική αύξηση των εσόδων από τόκους αντιστάθμισε την αύξηση των εξόδων από τόκους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €20,1 εκ., κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους καταθέσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αύξησης της ρευστότητας της Τράπεζας. Κατά συνέπεια, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 20% σε €11,3 εκ. έναντι €9,4 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν οριακά κατά 1% σε €2,73 εκ. έναντι €2,69 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010. Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε €275 χιλ.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 9% και διαμορφώθηκε σε €19,4 εκ. κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν σε ετήσια βάση 9% σε €10,7 εκ. από €11,8 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010. Η μείωση αυτή προήλθε από την καθαρή μείωση προσωπικού στην Τράπεζα και στις θυγατρικές της σε σχέση με την 31.03.2010 και θα γίνει εμφανέστερη στα επόμενα τρίμηνα. Σημειώνεται ότι, στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2011 δεν απεικονίζεται η θετική επίδραση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Τα γενικά έξοδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9% σε €6,1 εκ. λόγω της μείωσης των βασικών δαπανών λειτουργίας της Τράπεζας συνολικά κατά 12% (μίσθωση, συντήρηση καταστημάτων και κτιρίων κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας, ταχυδρομικά έξοδα, τηλεπικοινωνίες, έντυπα & αναλώσιμα) και των εισφορών στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.

Ο σχεδιαζόμενος περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών διοίκησης και η μείωση των δαπανών προσωπικού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου αναμένεται να επιφέρει επιπλέον σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Τέλος, οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 11% σε €2,6 εκ..

Συνεπεία των ανωτέρω, οι ζημίες προ φόρων και προβλέψεων περιορίστηκαν σημαντικά κατά €3,4 εκ. ή 52% και διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκ. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €6,9 εκ. έναντι €7,7 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010 λόγω του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Τράπεζα ως αποτέλεσμα κυρίως της ύφεσης.

Οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν σε €9,94 εκ. από €14,29 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010 και οι ζημίες μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας περιορίστηκαν κατά 27% σε €9,91 εκ. έναντι €13,48 εκ. το α΄ τρίμηνο 2010.