ΤΧΣ: Ζημιές 1,37 δισ. στη χρήση 2018 – Συσσωρευμένες ζημιές 37 δισ.

Ζημιές της τάξης του 1,37 δισ. ευρώ κατέγραψε για τη χρήση του 2018 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018. Στις ζημιές οδήγησε το γεγονός ότι το Ταμείο, εντός του 2018, εισέπραξε 91 εκατ. ευρώ από τις 12 υπό εκκαθάριση τράπεζες, καθώς και η υποχώρηση των κεφαλαιοποιήσεων και της εύλογης αξίας των CoCos.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018, οι συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμούνταν στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε 717,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017.

Η παραπάνω εικόνα έχει σήμερα αντιστραφεί, καθώς οι μετοχές Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, τις οποίες κατέχει το Ταμείο, αποτιμώνται στο 1,61 δισ. ευρώ.

Κατά τη χρήση του 2018, πάντως, το ΤΧΣ έγραψε ζημιά 1,16 δισ. ευρώ από την αποτίμηση των παραπάνω συμμετοχών σε εύλογη αξία, μέσω αποτελεσμάτων, ενώ ζημιά 235,5 εκατ. ευρώ έγραψε από την αποτίμηση των CoCos της Πειραιώς. Οι παραπάνω ζημιές, σε συνδυασμό με τα πενιχρά έσοδα από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, οδήγησαν σε ζημιές χρήσης 1,37 δισ. ευρώ.

Οι συσσωρευμένες ζημιές από τη ίδρυση του Ταμείου έως το τέλος του του 2018 ανήλθαν στα 37 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια του περιορίστηκαν στα 5,41 δισ. ευρώ.

Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε πέρυσι με επιτυχία τη διαμόρφωση της στρατηγικής αποεπένδυσης (exit strategy) των συμμετοχών του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία θέτει τους όρους και τη διαδικασία αποεπένδυσης αναφορικά με την επιστροφή των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα.