ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Επιστροφή ποσού €0,22 ανά μετοχή

Υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, και την επιστροφή ποσού €0,22 ανά μετοχή στους μετόχους αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, συνήλθε σήμερα 30/3/2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 74 Μέτοχοι κομιστές 94.248.066 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,733 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθη η εξής απόφαση:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με 94.248.066 ψήφους, αποφάσισε υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 25.062.165,92 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,52 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 25.062.165,92 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,52 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,22 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως  άνω απόφασης.