Τιτάν: Στα 785,4 εκατ. ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο 6μηνο- Κέρδη 13,3 εκατ.

Aυξημένο κύκλο εργασιών εμφάνισε για το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Τιτάν, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, στο 1ο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε αύξηση των πωλήσεων σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, με εξαίρεση την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 785,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2018, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της αγοράς των ΗΠΑ, στην αύξηση της ζήτησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην ήπια ανάκαμψη των πωλήσεων στην Ελλάδα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με πέρυσι στα 122,2 εκατ. ευρώ, καθώς οι επίμονες προκλήσεις της αγοράς στην Αίγυπτο και στην Τουρκία αντιστάθμισαν τη βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία των υπόλοιπων γεωγραφικών τομέων.

Τα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν τα 13,3 εκατ. ευρώ, από 24,8 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2018, πτώση η οποία σχετίζεται με την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ, που οδήγησε σε έξοδα αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου ύψους 5 εκατ. δολ., καθώς και με τις υψηλότερες αποσβέσεις.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το 2ο τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε 422,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν οριακή μείωση της τάξεως του 1,1% και ανήλθαν στα 77,8 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν στα 19,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 18,4%.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ οι δραστηριότητες του Ομίλου συνέχισαν τη δυναμική τους πορεία, αντανακλώντας την ισχυρή οικονομία και την εύρωστη αγορά. Η ζήτηση για δομικά υλικά ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η TITAN America, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων όλων των προϊόντων εκτός της ιπτάμενης τέφρας.

Η κερδοφορία βελτιώθηκε παρά το υψηλότερο κόστος εισαγωγής και διανομής τσιμέντου και την απώλεια εσόδων από τις δραστηριότητες ιπτάμενης τέφρας.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ σημείωσε αύξηση 13,9% (6.3% σε $) το 1ο εξάμηνο του 2019 και ανήλθε σε €471,8 εκ.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε €84,2 εκ.

Στην Ελλάδα η εγχώρια αγορά παρουσίασε ήπια αύξηση των πωλήσεων, με τη ζήτηση να αυξάνεται λόγω των έργων τουριστικού χαρακτήρα και των υψηλότερων επιπέδων ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η έναρξη νέων μεγάλων έργων που έχουν ήδη καθυστερήσει, εξαρτάται πλέον από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει η Κυβέρνηση. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 1ο εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 7,6% και ανήλθε σε €123,3 εκ., ενώ και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, αυξήθηκαν κατά 88,1% σε €9,9 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2019.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε, επίσης, από τη θετική επίδραση που είχε στα έσοδα από εξαγωγές η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τον κλάδο κατασκευών.

Η ανάπτυξη των κατασκευών ενίσχυσε τη ζήτηση για δομικά υλικά και σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες τιμές οδήγησε σε υψηλότερες επιδόσεις.

Έτσι, ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυξήθηκε κατά 17,1% και ανήλθε σε €120,7 εκ., τα δε λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 37,2% και ανήλθαν σε €32,9 εκ.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι αγορές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Στην Αίγυπτο, το 1ο εξάμηνο η ζήτηση συρρικνώθηκε κατά περίπου 5% και σε συνδυασμό με την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, τη συνεχιζόμενη στασιμότητα των τιμών και το διαρκώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, η κερδοφορία παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Η λειτουργία ενός νέου υπερμεγέθους εργοστασίου τσιμέντου που ξεκίνησε πέρυσι και το οποίο ανήκει στο δημόσιο τομέα, έχει οξύνει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Στην Τουρκία, όπως αναμενόταν, η ραγδαία πτώση της ζήτησης για δομικά υλικά συνεχίστηκε, ενώ εκτιμάται ότι η πτώση της ζήτησης στο σύνολο του έτους θα φτάσει το 30%. Παρότι οι τιμές σημείωσαν αύξηση στο τοπικό νόμισμα, αυτό δεν ήταν επαρκές για να καλυφθεί ο πληθωρισμός και η διολίσθηση της τουρκικής λίρας.

Συνολικά, στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το 1ο εξάμηνο 2019 ανήλθε σε €69,7 εκ. σημειώνοντας πτώση 13,5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα, EBITDA, παρουσίασαν ζημίες ύψους €4,7 εκ., σε σύγκριση με €12,8 εκ. κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στη Βραζιλία, παρά τις βροχοπτώσεις που έφθασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, οι πωλήσεις τσιμέντου της Apodi (κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος κατά 50%), ήταν περίπου σταθερές σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα έσοδα το 1ο εξάμηνο, αυξήθηκαν κατά 7% αντανακλώντας τις καλύτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε σε €839 εκ. και ήταν κατά €67 εκ. υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2018. Επισημαίνεται ότι €59 εκ. της αύξησης προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – ΔΠΧΑ16 (IFRS 16) το 2019.

Οι επενδυτικές δαπάνες το 1ο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €53,3 εκ. έναντι €55,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και αφορούσαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, επενδύσεις στις δραστηριότητες των ΗΠΑ.
Στις 7 Ιουνίου 2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €12.649.879,20 (€0,15 ανά μετοχή).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 17 Ιουλίου 2019 η TITAN Cement International SA (TCI) ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής που είχε υποβάλει στις 16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΤΙΤΑΝ), με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές της TCI με σχέση ανταλλαγής μία μετοχή ΤCI για κάθε μία μετοχή (κοινή ή προνομιούχο) ΤΙΤΑΝ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης προσφέρθηκε το 93% των κοινών και το 92,36% των προνομιούχων μετοχών ΤΙΤΑΝ.

Η επιτυχής έκβαση της δημόσιας πρότασης είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί η ΤCI η μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ από την 23η Ιουλίου 2019 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της TCI στο Euronext Brussels, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Paris.

Δεδομένου ότι το ποσοστό αποδοχής της ανταλλαγής τόσο στις κοινές όσο και στις προνομιούχες μετοχές ΤΙΤΑΝ υπερέβη το 90%, όσοι μέτοχοι ΤΙΤΑΝ δεν αποδέχτηκαν τη δημόσια πρόταση δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, η δε TCI θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, στο πλαίσιο του οποίου θα αποκτήσει όλες τις μετοχές ΤΙΤΑΝ που θα έχουν απομείνει, σύμφωνα με τους όρους που ορίστηκαν στη δημόσια πρόταση.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Οι προοπτικές είναι συνολικά θετικές για τις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η αγορά των ΗΠΑ έχει δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη, οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για πιο δυναμική άνοδο και οι προσδοκίες για την Ελλάδα και τη Βραζιλία είναι επίσης θετικές.

Στον αντίποδα, εκτιμάται ότι οι προκλήσεις στην αγορά της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα συνεχιστούν. Στις ΗΠΑ, οι τάσεις για τις κατασκευές είναι θετικές στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) προβλέπει ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2019 και κατά περίπου 2% ετησίως το διάστημα 2019-2024.

Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και επάρκεια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η επανεκκίνηση μεγάλων έργων, η οποία πλέον μετατίθεται προς το τέλος του τρέχοντος ή το ξεκίνημα του νέου έτους, διατηρεί τις προσδοκίες για επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα.

Εκτιμάται ότι οι κατασκευές που συνδέονται με τον τουρισμό θα συνεχίσουν να εξελίσσονται θετικά, όπως επίσης η αύξηση που σημειώθηκε στην ιδιωτική κατανάλωση. Συνολικά, υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις ότι η αγορά έχει –επιτέλους– ξεπεράσει την προηγούμενη δύσκολη συγκυρία.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη επιδρά θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η κατανάλωση τσιμέντου είναι υψηλότερη και τα περιθώρια κερδοφορίας έχουν βελτιωθεί.

Τα εργοστάσια του Ομίλου, διαθέτοντας υπερβάλλουσα δυναμικότητα, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους για να ανταποκριθούν στην πρόσθετη ζήτηση.

Χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις η ανταγωνιστικότητα των εργοστασίων έχει βελτιωθεί, μέσω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο του Ομίλου όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παρουσιάσει μικρή κάμψη το 2019.

Παρά τις πρωτοβουλίες μείωσης κόστους οι οποίες συνεχίζονται, επιβληθείσες αυξήσεις όπως η πρόσφατη αύξηση των χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύματος, σε συνδυασμό με την στασιμότητα των τιμών, συμπιέζουν τα λειτουργικά αποτελέσματα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Στην Τουρκία, η επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών συνεχίζει να οδηγεί βραχυπρόθεσμα σε σημαντική μείωση τη ζήτηση για δομικά υλικά.

Μακροπρόθεσμα, όμως, οι προοπτικές για τον κλάδο κατασκευών παραμένουν ελκυστικές.

Η Adocim είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να ανταπεξέλθει στην ύφεση, έχοντας χαμηλό δανεισμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας.

Τέλος, στη Βραζιλία, η πολιτική σταθερότητα αυξάνει τις προσδοκίες για ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και άνοδο της αγοράς τσιμέντου.

Η ζήτηση τσιμέντου στην Βόρειο-ανατολική Βραζιλία, όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, καταγράφει θετικές ενδείξεις χάρη στη δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.