Το στρατηγικό σχέδιο του “Υπερταμείου” αποκρατικοποιήσεων

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, δίνει στη δημοσιότητα η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (γνωστή και ως “Υπερταμείο” αποκρατικοποιήσεων), υπάγονται σήμερα τρεις εταιρείες ως άμεσες θυγατρικές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (“ΤΑΙΠΕΔ”) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (“ΕΤΑΔ”), καθώς και οι λεγόμενες “Λοιπές Θυγατρικές”, που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, υπάγονται και οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie ΑΕ, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα μεταβιβασθεί στην Εταιρεία εφόσον μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε με βάση τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Υπουργού Οικονομικών ως Μοναδικού Μετόχου, περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση με τους στόχους και τις προτεραιότητες για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί βασικό εργαλείο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας για την επίτευξη της αποστολής της που είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας και η συμβολή στην εμπέδωση συνθηκών μακροοικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και λογοδοσίας και παράλληλα προσδιορίζει το πλαίσιο αναφορών και τις διαδικασίες παρακολούθησης της απόδοσης των θυγατρικών και δημοσιοποίησης όλων των σχετικών πληροφοριών.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει οδηγό για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων των θυγατρικών της Εταιρείας, και ειδικά των δημοσίων επιχειρήσεων, με ευθύνη των διοικήσεών τους. Εξαιρούνται από την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων το ΤΧΣ, οι εταιρείες στις οποίες η ΕΕΣΥΠ αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας, καθώς και το ΤΑΙΠΕΔ ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του.

Για την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία έχει ενταχθεί στην ΕΕΣΥΠ ως άμεση θυγατρική, το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει την καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως του κύριου φορέα διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου, την επιτάχυνση της πλήρους καταγραφής, ωρίμανσης και αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου και την αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ, στις προβλέψεις του Σχεδίου υπάρχουν μέτρα και στόχοι αναδιοργάνωσης για την καλύτερη διαχείριση του προγράμματος αξιοποίησης που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και πρωτοβουλίες για την επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας με στόχο την διαφάνεια, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και την βέλτιστη συνεργασία με την δημόσια διοίκηση, όπου αυτό απαιτείται.

Εντός του Στρατηγικού Σχεδίου καταγράφεται επίσης αναλυτικά η σημερινή εικόνα των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, το περιβάλλον των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται, καθώς και οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Θα επικαιροποιείται περιοδικά ώστε να είναι πάντοτε εναρμονισμένο με τις συνθήκες που επηρεάζουν την οικονομία και τους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις.

Επίσης πολλές από τις δημόσιες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες, κ.α.) και επηρεάζουν σημαντικά επενδυτικές και καταναλωτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως και κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας. Επιδίωξη της Εταιρείας είναι να αποτελέσει ένα ισχυρό μοντέλο σύγχρονης διακυβέρνησης αυτών των επιχειρήσεων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, με απώτερο στόχο την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, τη βιώσιμη απασχόληση και την αλλαγή εταιρικής κουλτούρας.

Στο Στρατηγικό Σχέδιο περιγράφεται επίσης ο Μηχανισμός Συντονισμού, ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ Κράτους, Εταιρείας και Δημόσιων Επιχειρήσεων, και ειδικότερα τις διαδικασίες σχετικά με: α) τη διατύπωση της Αποστολής των Δημοσίων Επιχειρήσεων, β) τη σύναψη Συμβάσεων Στόχων και Απόδοσης και γ) την εκπόνηση Δηλώσεων Δεσμεύσεων των δημοσίων επιχειρήσεων αναφορικά με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας επεξεργάσθηκε το συγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο στη βάση σύγχρονων πρακτικών διοίκησης, ώστε με τη συνεργασία, στοχοθέτηση και προσπάθεια των διοικήσεων και εργαζομένων των επιχειρήσεων, οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να προσφέρουν στο μέλλον ωφέλειες με τρόπο ουσιώδη και αποτελεσματικό, και ειδικότερα:

Για το ελληνικό δημόσιο

* βελτιώνοντας τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων,
* αυξάνοντας την απόδοση μερισμάτων και λοιπών άμεσων και έμμεσων εσόδων,
* μειώνοντας τα ελλείμματα, όπου υπάρχουν,
* ενεργοποιώντας αδρανή επί σειρά ετών περιουσιακά στοιχεία.

Για την ελληνική οικονομία

* μέσω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητάς των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της,
* μέσω εκσυγχρονισμού και επέκτασης των δικτύων και υποδομών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων,
* μέσω αξιοποίησης συνεργειών μεταξύ διαφόρων κλάδων της οικονομίας,
* μέσω επενδύσεων της ΕΣΣΥΠ και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της.

Για τους πολίτες

* με την παροχή βελτιωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών και αγαθών με ανταγωνιστικό κόστος, και με γνώμονα την κοινωνική και εδαφική συνοχή της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια,
* μέσω της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας στη διαχείρισή τους.

Για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους

* με βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας,
* με βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης και πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης,
* με τη διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας και την ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας,
* με επενδύσεις σε εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι τεράστιας σημασίας για τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την κατάθεση του Στρατηγικού Σχεδίου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κα Ράνια Αικατερινάρη δήλωσε: “Η χώρα μας καλείται να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και εταιρικής διακυβέρνησης για την αξιοποίηση του εθνικού της πλούτου και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Το Στρατηγικό Σχέδιο υπηρετεί αυτόν το στόχο και συμβάλει στην προσπάθεια να κάνει η Ελλάδα το άλμα προς τα εμπρός. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητες της χώρας μας. Έχουμε διαγνώσει επίσης τα δυνατά σημεία κάθε επιχείρησης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αδυναμίες που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών αλλά και τις ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς, το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο και μια σταθερή βάση για την οργανωμένη και με ρεαλιστικό τρόπο λειτουργία των Δημόσιων Επιχειρήσεων. Πιστεύουμε στους στόχους μας και ξέρουμε ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά και μεθοδικά για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της αλλαγής. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας έχει ολοκληρώσει σημαντικό έργο. Στους μήνες που έρχονται, με τη συνεργασία των διοικήσεων των θυγατρικών μας και έχοντας βάλει τα θεμέλια μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε χειροπιαστά και μετρήσιμα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία, τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τον Έλληνα πολίτη”.

Βασικοί στόχοι της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας («Εταιρεία» ή «ΕΕΣΥΠ»)

Η σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι μία από τις πιο σημαντικές αλλά και σύνθετες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, με μακροπρόθεσμο στόχο να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό μετασχηματισμού για την οικονομία, καθώς:

 • θα αποτυπώσει με διαφάνεια τη συνολική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου,
 • θα διαμορφώσει ρεαλιστικά και σύγχρονα σχέδια διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, αναδεικνύοντας νέα οργανωτικά και επιχειρησιακά μοντέλα.Η σωστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, θα αποτελέσει πεδίο πρωτοπορίας και εχέγγυο για  ην αύξηση της αξίας της ελληνικής περιουσίας συνολικά,
 • την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων και εσόδων για το δημόσιο,
 • την εμπέδωση ενός περιβάλλοντος φιλικού στις επενδύσεις,
 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων στον κλάδο που δραστηριοποιούνται, με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων τους,
 • τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και τη βελτίωση των υποδομών,
 • την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες -καταναλωτές,  τη βιώσιμη απασχόληση,
 • την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δύνανται να ‘’περάσουν τα σύνορα’’.

Για πρώτη φορά δημιουργείται μία ανεξάρτητη εταιρεία, που λειτουργεί με μακροπρόθεσμη προοπτική, με κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό και βέλτιστες πρακτικές, για την επίτευξη μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.

Ρόλος της Εταιρείας στην οικονομία

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ιδρύθηκε σε μια περίοδο κρίσιμη για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.

Ο ρόλος της Εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς σε αυτήν εντάσσονται δημόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες, κ.α.) και επηρεάζουν σημαντικά επενδυτικές και καταναλωτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως και κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας. Επιδίωξη της Εταιρείας είναι να αποτελέσει ένα ισχυρό μοντέλο σύγχρονης διακυβέρνησης αυτών των επιχειρήσεων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, με απώτερο στόχο την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, τη βιώσιμη απασχόληση και την αλλαγή εταιρικής κουλτούρας.

Επιδίωξη της Εταιρείας είναι να αποτελέσει ένα ισχυρό μοντέλο σύγχρονης διακυβέρνησης αυτών των επιχειρήσεων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, με απώτερο στόχο την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, τη βιώσιμη απασχόληση και την αλλαγή εταιρικής κουλτούρας.  Άλλωστε, το μοντέλο συγκέντρωσης της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας υπό μία ενιαία εταιρική δομή ειδικού σκοπού αποτελεί διαδεδομένη ευρωπαϊκή πρακτική, η οποία εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων:

 •  Το διαχωρισμό μεταξύ της άσκησης των μετοχικής φύσης δικαιωμάτων στις δημόσιες επιχειρήσεις και των ρυθμιστικών – εποπτικών δραστηριοτήτων του Κράτους.
 • Τον περιορισμό και την εξάλειψη ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων από τη δράση του Κράτους ως μετόχου και τη δράση του ως επόπτη.
 • Τη βελτίωσητης λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων με κριτήρια επαγγελματισμού, χωρίς στρεβλώσεις από πολιτικές παρεμβάσεις. 
 • Τη συνολική προώθηση της συνοχής και ομοιογένειας στην πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης στο σύνολο των δημοσίων επιχειρήσεων.

Πλαίσιο Σύνταξης Στρατηγικού Σχεδίου

Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε με βάση τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Υπουργού Οικονομικών ως εκπροσώπου του Μοναδικού Μετόχου και περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση με τους στόχους και προτεραιότητες για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει οδηγό για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των επιχειρηματικών πλάνων των θυγατρικών της, και ειδικά των δημοσίων επιχειρήσεων, με ευθύνη των διοικήσεών τους.

Εξαιρούνται από την υποβολή επιχειρηματικών πλάνων, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), οι εταιρείες στις οποίες η ΕΕΣΥΠ αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας, καθώς και το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησής του.

Δομή και θυγατρικές της Εταιρείας

Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας υπάγονται οι «Άμεσες Θυγατρικές» που είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»). Επίσης, από 01.01.2018, υπάγονται οι λεγόμενες «Λοιπές Θυγατρικές», που αφορούν τις συμμετοχές του δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, υπάγονται οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie ΑΕ, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα μεταβιβασθεί στην Εταιρεία εφόσον μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

 

 

Στόχοι για την καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου

Συνοπτικά, η ΕΕΣΥΠ έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους, ώστε οι θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της να γίνουν καταλύτες για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας και να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και τις επενδύσεις στην ελληνική οικονομία:

α) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι της ΕΕΣΥΠ βάσει του νόμου και του Στρατηγικού Σχεδίου

 • Τήρηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εποπτεία και τη διαφάνεια σε επίπεδο αναφορών και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης και της καλής λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων.
 • Τροποποίηση των Καταστατικών των Δημόσιων Επιχειρήσεων που μεταφέρονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ προς εναρμόνιση με τον κ.ν. 2190/1920.
 • Καθορισμός στρατηγικών στόχων στις διοικήσεις των θυγατρικών και θέσπιση κατάλληλων γραμμών επικοινωνίας και αναφορών.
 • Κατάρτιση και υποβολή στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας των επιχειρηματικών πλάνων των θυγατρικών έως τον Απρίλιο του 2018.
 • Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων για τα ΔΣ των θυγατρικών και αξιολογήσεις των ΔΣ των θυγατρικών.
 • Καθορισμός των άμεσα εφικτών αποτελεσμάτων για συνεισφορά στη δημιουργία αξίας και την αύξηση των εσόδων για το δημόσιο.

β) Μεσοπρόθεσμοι στόχοι

 • Ενίσχυση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
 • Διαμόρφωση ισχυρών διοικητικών δεξιοτήτων, μέσω και της εφαρμογής και μετάδοσης βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης και διαδικασιών.
 • Επικαιροποίηση των επιχειρηματικών πλάνων, με συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση από τις θυγατρικές των κρίσιμων θεμάτων αλλά και των ευκαιριών και σύγχρονων τάσεων για δημιουργία αξίας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, των συνεργειών και των στρατηγικών συνεργασιών.
 • Συνολική βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών τους δαπανών.
 • Εφαρμογή των διαδικασιών του Μηχανισμού Συντονισμού που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ Κράτους, ΕΕΣΥΠ και Δημόσιων Επιχειρήσεων και ειδικότερα τη διαδικασία σχετικά με: α) τη διατύπωση της Αποστολής των Δημοσίων Επιχειρήσεων, β) τη σύναψη Συμβάσεων Στόχων και Απόδοσης, γ) την εκπόνηση των Δηλώσεων Δεσμεύσεων, και δ) την εμπλοκή των Δημοσίων Επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή πολιτική του Κράτους.
 • Συνεχής βελτίωση παρακολούθησης της απόδοσης μέσω τακτικών και συστηματοποιημένων αναφορών.
 • Επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και εκπαίδευση και ανάπτυξη νέου ταλέντου.
 • Καθορισμός μεσοπρόθεσμων επιτεύξιμων αποτελεσμάτων για τη συμβολή εσόδων στο δημόσιο, αλλά και για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, αξιολογώντας τις διαφορετικές εναλλακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τη λειτουργία και ανάπτυξη της κάθε θυγατρικής

γ) Μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι

 • Καθιέρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας καιτων θυγατρικών της ως αξιόπιστου οργανισμού προς την κοινότητα των επενδυτών και βασικών ενδιαφερόμενων μερών.  Εδραίωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας.
 • Παροχή σύγχρονων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές σε ανταγωνιστικό κόστος.  Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των εταιρειών.
 • Δημιουργία διοικητικής διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και ανεξαρτησίας, σε όλα τα επίπεδα. Διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και βελτίωση των λειτουργιών και υπηρεσιών μέσω της διαβούλευσης.
 • Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  Προώθηση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

Η σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Αναφορών στην ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας

Καθοριστικό ρόλο παίζει το κατάλληλο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητας της κάθε επιχείρησης. Ως προς την Επισκόπηση και Παρακολούθηση της Απόδοσης, οι στόχοι καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα και συγκεκριμένα σε:

i. Στρατηγικές Κατευθύνσεις: Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε στην Εταιρεία τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές

ii. Στρατηγικό Σχέδιο: Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θέτει τους στόχους που οι Δημόσιες Επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό και επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και να τα υποβάλλουν στην Εταιρεία.

iii. Επιχειρηματικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός: Η ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της εφαρμογής των απαιτούμενων δράσεων για την υλοποίησή αυτού του σχεδιασμού ανήκει στις διοικήσεις των θυγατρικών.

iv. Μηχανισμός Συντονισμού: Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών και σχετικών παραδοτέων που θα πρέπει να καταρτίσουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και σχετίζονται με την αντικειμενική διαμόρφωση των σχέσεων και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), μεταξύ του Κράτους, της Εταιρείας και των Δημόσιων Επιχειρήσεων.

 

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»)

Η ΕΤΑΔ μπορεί να συμβάλει ενεργά στην αναπτυξιακή προοπτική – ειδικά σε κλάδους όπως ο τουρισμός, τα logistics, η αγροτική οικονομία, κλπ., καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων και την τόνωση της εγχώριας αγοράς ακινήτων.

Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας για την ΕΤΑΔ είναι να πραγματοποιεί στρατηγικές και επιχειρηματικές δράσεις και να χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα για την αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της.

Προτεραιότητα έχει η συστηματική καταγραφή, εξυγίανση και ωρίμανση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ακινήτων, προκειμένου μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης να αυξηθούν τα έσοδα και η αξία της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

Το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ περιλαμβάνει τρείς βασικές κατηγορίες ακινήτων:
α) τουριστικά ακίνητα,  β) Ολυμπιακά ακίνητα και  γ) διάφορες κατηγορίες ακινήτων που προέρχονται κυρίως από την πρώην ΚΕΔ.

Οι βασικοί στρατηγικοί πυλώνες που η ΕΕΣΥΠ θέτει για την ΕΤΑΔ είναι:

α) Καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως του κύριου φορέα Διαχείρισης των Ακινήτων του Δημοσίου  Καθιέρωση του θεσμικού ρόλου της ΕΤΑΔ

 • Διαμόρφωση ενός «καθαρού» και «αξιοποιήσιμου» χαρτοφυλακίου ακινήτων
 • Μεταφορά νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ από άλλους φορείς /υπουργεία
 • Ενέργειες για μείωση των κατεχόμενων/ καταπατημένων ακινήτων
 • Παραχώρηση /επιστροφή στο ελληνικό δημόσιο μη αξιοποιήσιμων ή ζημιογόνων ακινήτωνβ) Επιτάχυνση της Εξυγίανσης, Ωρίμανσης και Αξιοποίησης του Χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ
 • Αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ, μέσω και και της επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του GIS/MIS ακινήτων
 • Ταχεία ωρίμανση των ακινήτων και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης για τα ώριμα ακίνητα
 • Αξιολόγηση και χρήση βέλτιστων μεθόδων αξιοποίησηςγ) Αύξηση των Εσόδων και της Κερδοφορίας
   
 • Έλεγχος και επικαιροποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης και παραχώρησης Νέες συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης για εξασφάλιση σταθερών ροών εσόδων
 • Καλύτερη αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων  Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών
 • Σχετικά με τις Επιχειρηματικές Μονάδες, υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης ή μίσθωσης ή μακροχρόνιας παραχώρησης  Επιχειρηματικές και στρατηγικές συνεργασίες
 • Ενίσχυση e-auctions και άλλων κατάλληλων διαδικασιών και δράσεων για την άντληση εσόδων από πωλήσεις ακινήτων 8δ) Συμβολή στην Ανάπτυξη της χώρας 
 • Αξιοποίηση ακινήτων με αναπτυξιακή προοπτική (ειδικά σε κλάδους όπως ο τουρισμός, logistics, κλπ)
 • Προσέλκυση δυνητικών αγοραστών και επενδυτών για την ενίσχυση της ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Ποσοτικοποίηση πολλαπλασιαστικών ωφελειών
 • ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδοΠαράλληλα, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της οργανωτικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΔ, η οποία θα επιτευχθεί με:
 •  Θεσμικές αλλαγές και νέο εσωτερικό κανονισμό εταιρικής διακυβέρνησης, λειτουργίας και αναφορών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4389/2016
 • Την οργανωτική αναδιάρθρωση, προωθώντας μίας νέα οργάνωση και μία νέα εταιρική κουλτούρα αλλά και διασφαλίζοντας επάρκεια ανθρωπίνων πόρων και απαιτούμενης εξειδίκευσης
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού
 • Αποτελεσματικότητα με βάση τους στόχους της εταιρείας, της κάθε Διεύθυνσης και τους ατομικούς

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»)

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί και προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης. Βασική αποστολή του είναι:

 • Να συμβάλλει με έσοδα στη μείωση του δημόσιου χρέους,
 • Να επιδιώξει τη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων ωφελειών για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, μέσω των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης επικαιροποιείται σε εξαμηνιαία βάση και εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης δεν αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Από το πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ προσδοκάται όχι μόνο η δημιουργία εσόδων, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων.Επιπλέον η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας συνεργάζεται με το ΤΑΙΠΕΔ και έχει θέσει στόχους για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, στις προβλέψεις του Στρατηγικού Σχεδίου, υπάρχουν μέτρα και στόχοι αναδιοργάνωσης για την καλύτερη διαχείριση του προγράμματος αξιοποίησης που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και πρωτοβουλίες για την επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας με στόχο την διαφάνεια, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και την βέλτιστη συνεργασία με την δημόσια διοίκηση, όπου αυτό απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό υπάγεται και η δημιουργία και στελέχωση του τμήματος παρακολούθησης συμβάσεων.


  Στρατηγικοί Πυλώνες για τη δημιουργία οικονομικής και δημόσιας αξίας στις δημόσιες επιχειρήσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αξιολόγησε τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις στους κλάδους που δραστηριοποιούνται, αλλά και σε ρυθμιστικό και τεχνολογικό επίπεδο, και τις ανάγκες της σημερινής οικονομίας και των καταναλωτών. Με βάση αυτά, κατέγραψε τις στρατηγικές προτεραιότητες και προτεινόμενες ενδεικτικές ενέργειες προς τις διοικήσεις των λοιπών θυγατρικών για να τις λάβουν υπόψη στον επιχειρηματικό και επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη ποσοτικών στόχων για την ενίσχυση της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητάς τους αλλά και για τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Παράλληλα, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν στην πράξη τη δημιουργία δημόσιας αξίας μακροπρόθεσμα, να λειτουργούν με υπευθυνότητα, διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της έγκαιρης και αξιόπιστης αναφοράς δραστηριοτήτων και επιδόσεών, αλλά και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων όπως και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους πολίτες-καταναλωτές. Επιπλέον, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις θα πρέπει να επιτυγχάνουν την κατάλληλη εσωτερική και εξωτερική ισορροπία, διατηρώντας υγιή εσωτερική διαχείριση, ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους (“doing more with less”) και ταυτόχρονα να δημιουργούν αξία στην κοινωνία, αποτελώντας κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης που συνδέεται με το σκοπό, την αποστολή και τους στρατηγικούς τους στόχους.

Οι στρατηγικοί πυλώνες και η προσέγγιση της ΕΕΣΥΠ για τη δημιουργία οικονομικής και δημόσιας αξίας για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της έχουν ως ακολούθως:

1. Χρηματοοικονομική Απόδοση & Αξία

 •  Εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας.
 • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και βελτιστοποίηση εμπορικού κύκλου.
 • Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και επαύξηση περιουσιακής βάσης.
 • Βελτιστοποίηση κεφαλαιακής δομής και δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω ιδίων και ξένων κεφαλαίων (με εξέταση και εναλλακτικών πηγών και δομών χρηματοδότησης)
 • Δημιουργία ισχυρών ροών για διανομή μερισμάτων προς το Κράτος, αλλά και προς τη χρηματοδοτική στήριξη τομεακών και επενδυτικών αναγκών.
 • Επικαιροποίηση επιχειρηματικών πλάνων εταιρειών, ανάλογα και με τις προκλήσεις αλλά και τις τάσεις και ευκαιρίες του κλάδου (κλάδων) δραστηριότητας.
 • Εξορθολογισμός λειτουργικού κόστους.
 • Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Αξιολόγηση, κατάλληλος σχεδιασμός και προτεραιοποίηση επενδύσεων
 • Καθιέρωση χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και Δεικτών Απόδοσης.
 • Δημιουργία συνεργειών και στρατηγικών συμμαχιών, και σε επίπεδο ΕΕΣΥΠ.2. Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση
 • Εξασφάλιση αποτελεσματικού νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις.
 • Διαυγής και συνεκτική πολιτική ιδιοκτησίας.
 • Δίκαιη σχέση μετόχων και σχέσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Διαφάνεια και απαιτήσεις γνωστοποίησης.
 • Διασφάλιση Εταιρικής Ευθύνης και Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας.
 • Λογοδοσία των διοικητικών συμβουλίων των Δημόσιων Επιχειρήσεων, επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα.
 • Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας.3. Ποιότητα Υπηρεσιών / Καινοτομία
 • Ασφάλεια Εφοδιασμού /Προσβασιμότητα.  Ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Βελτίωση Εμπειρίας Καταναλωτή (Customer Experience).
 • Συνδυασμός λειτουργικής και πληροφοριακής τεχνολογίας (ΟΤ & ΙΤ).
 • Καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Συνέργειές για καινοτομία και ανταλλαγή γνώσης.  Περιβαλλοντική καινοτομία.
 • Ανάλυση δεδομένων για καλύτερη στρατηγική, λειτουργική & πελατοκεντρική απόδοση.Συμπεράσματα

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας επεξεργάσθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο που δημοσιοποιείται στη βάση σύγχρονων πρακτικών διοίκησης ώστε με τη συνεργασία, στοχοθέτηση και προσπάθεια των διοικήσεων και εργαζομένων των επιχειρήσεων, οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να προσφέρουν ωφέλειες με τρόπο ουσιώδη και αποτελεσματικό και ειδικότερα:

 • Για το ελληνικό δημόσιο
  -βελτιώνοντας τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων,
  -αυξάνοντας την απόδοση μερισμάτων και λοιπών άμεσων και έμμεσων εσόδων            μειώνοντας τα ελλείμματα, όπου υπάρχουν,
  -ενεργοποιώντας αδρανή επί σειρά ετών περιουσιακά στοιχεία.
 • Για την ελληνική οικονομία
  μέσω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητάς των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της,
  μέσω εκσυγχρονισμού και επέκτασης των δικτύων και υποδομών και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων,
  μέσω αξιοποίησης συνεργειών μεταξύ διαφόρων κλάδων της οικονομίας,
  μέσω επενδύσεων της ΕΣΣΥΠ και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της.
 • Για τους πολίτες

Για τους πολίτες

* με την παροχή βελτιωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών και αγαθών με ανταγωνιστικό κόστος, και με γνώμονα την κοινωνική και εδαφική συνοχή της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια,
* μέσω της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας στη διαχείρισή τους.

Για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους

* με βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας,
* με βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης και πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης,
* με τη διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας και την ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας,
* με επενδύσεις σε εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι τεράστιας σημασίας για τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. και οι 100% θυγατρικές του Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ) – Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)

Ο όμιλος ΟΑΣΑ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχο των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της Αττικής. Οι 100% θυγατρικές του ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. είναι υπεύθυνες για τις αστικές συγκοινωνίες με τα μέσα οδικής και σταθερής τροχιάς αντιστοίχως. Για την ΕΕΣΥΠ, προτεραιότητα είναι ένα σύγχρονο, καθαρό, αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα αστικών συγκοινωνιών για την Αθήνα.

Τάσεις Αγοράς 

Είναι σε εξέλιξη η προθεσμία σταδιακής συμμόρφωσης με τον ΕΚ 1370/2007 σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις εξεταζόμενες εταιρείες.

Tα έργα που υλοποιούνται με την υποστήριξη της ΕΕ στοχεύουν στη μετάβαση σε καθεστώς βιώσιμης αστικής κινητικότητας ενώ προβλέπονται και ειδικοί στόχοι για τις δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αστικοποίηση, οι δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς και κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, αναμένεται να επηρεάσουν τις αστικές μεταφορές, ενώ οι απαιτήσεις ενίσχυσης των υποδομών μέσω επέκτασης και καλύτερης οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της ζήτησης είναι δεδομένες, συμπεριλαμβανομένων και αναγκών ανανέωσης στόλου και σταδιακής μετάβασης σε πιο «έξυπνα» συστήματα μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΑΣΑ έχει πραγματοποιήσει δύο έργα ΣΔΙΤ, την τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, που αποτελούν σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις για τις αστικές συγκοινωνίες.

Βασικά Σημεία Σημερινής Λειτουργίας 

Προβλέπεται θεσμικά η δυνατότητα κάλυψης λειτουργικού ελλείματος μέσω επιδότησης, σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) και επιχορήγησης επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Τα συστήματα των αστικών συγκοινωνιών, διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων, καθιστώντας δυσχερή τη μεταξύ τους σύγκριση. Εντούτοις, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που παραμένουν κοινά, όπως το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη μορφή επιδότησης για το τρέχον κόστος διαχείρισης και εκμετάλλευσης (opex) όπως και διακριτό προϋπολογισμό για τη συντήρηση υποδομής και των μέσων μεταφοράς, ή/και για νέες επενδύσεις (capex).

Δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόστος ή/και ελεύθερης μετακίνησης παρέχεται μόνο εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο έχει προβλέψει την εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του και έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ.

Για τη ΣΤΑΣΥ και την ΟΣΥ σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου Ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού.

 

 

Σύνοψη ενδεικτικών προτεινόμενων ενεργειών

Εφαρμογή συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου
Δράσεις για τη διασφάλιση και ενίσχυση των εσόδων
Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών και εφοδιαστικής αλυσίδας
Στοχοθέτηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και ανάθεση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας
Εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τους στόχους του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, καθώς και του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ
Ανανέωση στόλου οδικών μέσων και βελτίωση υποδομών για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, καθώς και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
Γενικότερη βελτίωση αποδοτικότητας με συγκεκριμένες δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες, αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις ιδιαίτερες συνθήκες της Αθήνας
Εξασφάλιση βιωσιμότητας των εταιρειών, ειδικά λόγω σπουδαιότητας ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας και της σημασίας των αστικών δημόσιων μεταφορών στην τοπική οικονομία.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Τα ΕΛΤΑ έχουν ως αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (διανομή & συλλογή πέντε ημέρες την εβδομάδα) και αποτελούν τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα έως το 2028 έχοντας στόχους ποιότητας: 87% Χ+1, 98% Χ+3 ενώ διατηρούν επαρκή αριθμό σημείων πρόσβασης σε όλη την επικράτεια.

Τα ΕΛΤΑ έχουν πολύ σημαντικές δομές, ωστόσο θα πρέπει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Αλληλογραφία & Δέματα
Χρηματοοικονομικά: τραπεζικά προϊόντα, συντάξεις, εξόφληση λογαριασμών
Ενέργεια: προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και επαγγελματίες Προϊόντα Λιανικής: διανομή φαρμάκων, υπηρεσίες ταχυδρομικής θυρίδας, προϊόντα φιλοτελισμού

 

Τάσεις Αγοράς

Η Ελληνική ταχυδρομική αγορά συρρικνώνεται με τις ταχυμεταφορές να καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο. Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν καταφέρει να αποκομίσουν μεγάλο μερίδιο στις Ταχυμεταφορές.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο όγκος αλληλογραφίας έχει υποστεί σημαντική μείωση. Ταυτόχρονα, ο όγκος δεμάτων και ταχυμεταφορών παρουσιάζει αντίθετη πορεία στην πλειοψηφία των χωρών, λόγω της σημαντικής ανάπτυξης που παρατηρείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Διεθνώς, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των βασικών τους δραστηριοτήτων, με στροφή στη μεταφορά δεμάτων αλλά και με επέκταση σε νέες δραστηριότητες.
Οι ρυθμιστικές αρχές αρκετών χωρών έχουν ήδη οδηγηθεί σε ελάττωση των απαιτήσεων από τους Φορείς Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.
Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πετυχαίνοντας σημαντικά κέρδη (πχ. “track & trace”, αυτοματοποιημένες λειτουργίες ταξινόμησης κα.).

Σημαντικά σημεία σημερινής λειτουργίας

Οι υποχρεώσεις των ΕΛΤΑ ως Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας επηρεάζουν σημαντικά το περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ.
Τα ΕΛΤΑ μέσω της θυγατρικής της «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.» το 2016 κατείχαν την 5η θέση της αγοράς ταχυμεταφορών, με μερίδιο 10%.

 

Σύνοψη ενδεικτικών προτεινόμενων ενεργειών

Εξορθολογισμός λειτουργίας, δαπανών και αξιολόγηση και επανασχεδιασμός οργανωτικού και επιχειρησιακού μοντέλου
Αξιοποίηση ωφελειών από στρατηγικές συμμαχίες, βάσει στόχων και δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας. Εφαρμογή συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΛΤΑ αλλά και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ
Εφαρμογή καινοτομιών με χρήση νέων τεχνολογιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΕΛΤΑ
Εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τους στόχους του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΕΣΥΠ αλλά και των ΕΛΤΑ
Στοχοθέτηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και των ευρωπαϊκών τάσεων, το οποίο συνδέεται και με τους όρους παροχής καθολικής υπηρεσίας
Γενικότερη βελτίωση αποδοτικότητας με συγκεκριμένες δράσεις στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς αλλά και θα αξιοποιεί της ευκαιρίες
Εξασφάλιση βιωσιμότητας της εταιρείας, μέσω άμεσων και στοχευμένων ενεργειών, ειδικά λόγω σπουδαιότητας διατήρησης της προσβασιμότητας και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της χώρας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (OKAA)

Ο ΟΚΑΑ έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την τροφοδοσία της ελληνικής επικράτειας με φρούτα, λαχανικά, κρέατα και αλιεύματα παρέχοντας ως κύρια υπηρεσία την εκμίσθωση υποδομών σε χονδρεμπόρους οπωροκηπευτικών, κρεάτων κα.

 

Σημαντικά σημεία σημερινής λειτουργίας

Στον ΟΚΑΑ ανήκουν οι κεντρικές αγορές λαχανικών και φρούτων σε Αθήνα και Πάτρα, καθώς και 11 ιχθυόσκαλες. 
Τα έσοδα της εταιρείας εμφανίζονται σταθερά στα έτη, με τις ιχθυόσκαλες να συνεισφέρουν θετικά στα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία.

 

 

Η ΚΑΘ έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας χονδρεμπορικές πωλήσεις οπωροκηπευτικών και κρέατος παρέχοντας ως κύρια υπηρεσία την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΘ) HELEXPO Α.Ε.

Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί τον Ενιαίο Εθνικό Εκθεσιακό Φορέα, με αντικείμενο τη διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Επιπλέον, λειτουργεί δύο εκθεσιακά κέντρα, ένα στη Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ) και ένα στην Αθήνα (HELEXPO).

 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ)

Αντικείμενο της ΑΕΔΙΚ αποτελεί η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και τουριστική ανάπτυξη:

 • της Διώρυγας Κορίνθου και των πλωτών-βυθιζόμενων γεφυρών
 • των εκατέρωθεν της Διώρυγας ακινήτων,

των λιμενοβραχιόνων που βρίσκονται στις εκατέρωθεν εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Η εταιρεία Ελληνικές Αλυκές έχει ως αντικείμενο τη συγκομιδή αλατιού μέσω εξάτμισης αλυκών και τη πώληση του πρωτογενούς άλατος στην Ελλάδα. Βασικά προϊόντα της εταιρείας είναι βρώσιμο αλάτι για χονδρική πώληση, αλάτι για βιομηχανική χρήση, αλάτι για αποσκλήρυνση νερού και αλάτι για αποχιονισμό οδικών δικτύων.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ (7 MB)