ΤτΕ: Έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής External Sector Surveys

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει την από 11/05/2021 έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής External Sector Surveys (ESS) του πληροφοριακού συστήματος IRIS της Τράπεζας της Ελλάδος για την ηλεκτρονική (on-line) υποβολή στατιστικών στοιχείων των ετήσιων ερευνών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI), Αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων (OFATS) και Απαιτήσεων–Υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού (A/L).

Οι ετήσιες έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αποτελούν παράλληλα μέρος του γενικότερου στατιστικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών.

Με τη νέα εφαρμογή ESS, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κάτοικοι) που είναι υπόχρεοι αναγγελίας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (on-line) τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις τους με μη κατοίκους.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα συλλέγονται από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, θα υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο και θα συναθροίζονται για τους σκοπούς κατάρτισης των λογαριασμών Εξωτερικού Τομέα. Στους εγγεγραμμένους χρήστες του IRIS θα αποστέλλονται κατόπιν επικοινωνίας με την Τράπεζα της Ελλάδος τα εγχειρίδια χρήσης, οι τεχνικές οδηγίες, καθώς και τα υποδείγματα για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.

Επισημαίνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της, όπως κυρώθηκε με τους νόμους 2609/1998 και 2832/2000.

  • Συνοπτικές οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους αναγγελίας και το κανονιστικό πλαίσιο υπό το οποίο συλλέγονται τα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες έρευνες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το email: external-sector-surveys@bankofgreece.gr ή να τηλεφωνήσετε στους αριθμούς: 210 3203844, -3860, -3843, -3851, -3859, -3856 -3841 (ώρες: 09.00-15.00) κατά τις εργάσιμες ημέρες.