ΤτΕ: Βελτιωμένο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Μάιο

Tο Μάιο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 301 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 263 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2018, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, καθώς επίσης και των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της, το ισοζύγιο αγαθών εμφάνισε έλλειμμα κατά 756 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Μαΐου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών, η οποία είναι αποτέλεσμα της μείωσης της αξίας των εξαγωγών καυσίμων, και αφετέρου στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 3,7% (4,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ρυθμό 9,3% (9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν σημαντικά, καταγράφοντας αύξηση κατά 19,6% και 17,3% σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές, αντίστοιχα.

Η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών ήταν περιορισμένη, καθώς η άνοδος των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 9,3%, παρά τη μείωση των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 2,6%. Επίσης, η βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος των λοιπών (εκτός των θαλάσσιων) μεταφορών.

Η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται πρωτίστως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και, δευτερευόντως, στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, που περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Τέλος, η σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στη μεταφορά από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του (ANFA/SΜP) και στην επιστροφή του περιθωρίου επιτοκίου.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 4,8 δισεκ. ευρώ, κατά 124 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 3,7% σε τρέχουσες τιμές (1,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,8% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι εξαγωγές καυσίμων παρουσιάζουν πτωτική τάση παρά την αύξηση των αντίστοιχων εισαγωγών, με αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,5% σε τρέχουσες τιμές (6,3% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών διευρύνθηκε. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 8,8%. Παράλληλα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14,4%, αν και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 0,9%.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάιο του 2019, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μικρή μείωση.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάιο του 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 276 εκατ. ευρώ, κατά 223 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Μαΐου του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 4,6 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 134 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάιο του 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 695 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή την εξαγορά της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ από την Invel Real Estate B.V. (Netherlands).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 606 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 531 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 709 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 172 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,8 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4,7 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,6 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 6,0 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), καθώς και τη μείωση (κατά 782 εκατ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαΐου 2019, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισεκ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του Μαΐου του 2018.