ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση 53,99% του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο 2021

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξαιτίας των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωση του COVID-19 αλλά και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σπαρουσιάζει συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ ́ Τρίμηνο της χρήσης 2021 της Εταιρείας και του Όμιλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα € 139,14 εκατ. έναντι € 90,36 εκατ. στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ ‘ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκατ. έναντι € 32,14 εκατ. στο αντίστοιχο Γ ́ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%.

Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα € 3,92 εκατ. το 2021 έναντι € 3,27 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το Γ ́ τρίμηνο του 2021 της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα € 2,20 εκατ. το 2021 έναντι € 1,76 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του Γ ́ τριμήνου του 2020. Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021 δεν επίδρασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών του Όμιλο, ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Όμιλου.

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου και το Γ ́ τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 € εκατ. έναντι 4,83 € εκατ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα € 0,47 εκατ. έναντι € (0,02)εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ ́ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 € εκατ. έναντι 3,28 € εκατ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 33,26%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ ́ τριμήνου 2021 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,26 εκ. έναντι € 0,04 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Προοπτικές

Η Διοίκηση του Όμιλου ανταποκρίθηκε στην εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού το 2021 και αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στην ζωή όλου του κόσμου, ενώ από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και θα εξακολουθήσει να πράττει το ίδιο, όσο αυτό χρειαστεί, με γνώμονα πρώτα από όλα τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.

Ό Όμιλος Βιοκαρπέτ αναμένετε να προχωρήσει σε τιμολογιακές αυξήσεις, για να αντισταθμισθεί η αύξηση του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών. Η Διοίκηση του Όμιλου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.