ΚΥΠΡΟΣ: Τι αλλάζει από Δευτέρα στην κίνηση κεφαλαίων

Τροποποιήσεις επί του έβδομου διατάγματος σε σχέση με τους περιορισμούς στη διακίνηση χρημάτων εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής το υπουργείο οικονομικών.

«Σε σχέση με το έβδομο Διάταγμα που δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12/4/2013 οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να διευκρινίσουν κάποια ερωτήματα που είχαν εγερθεί από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα να προστεθούν κάποιες χαλαρώσεις σε σχέση με τις συναλλαγές, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Συγκεκριμένα:

(α) Οι μεταφορές χρημάτων (transfers) σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας:

(i) αυξάνονται από €2.000 σε €3.000, για φυσικό πρόσωπο μηνιαίως για οποιοδήποτε λόγο,
(ii) αυξάνονται από €10.000 σε €50.000, για νομικό πρόσωπο μηνιαίως, για οποιοδήποτε λόγο,
(iii) επιτρέπονται από €50.001 μέχρι €300.000, για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εμπίπτουν στην επαγγελματική του δραστηριότητα, με παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων στο πιστωτικό ίδρυμα αλλά χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής.

(β) Οι χωρίς μετρητά πληρωμές [δηλαδή οι επιταγές ή και οι απευθείας χρεώσεις (direct debits) ή και οι πάγιες εντολές (standing orders)] σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας επιτρέπονται μέχρι €300.000, για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για διεκπεραίωση συναλλαγών τους αλλά όχι με σκοπό τη μεταφορά χρημάτων από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, σε λογαριασμό του ιδίου προσώπου.

(γ) Οι μεταφορές χρημάτων (transfers) εκτός της Δημοκρατίας, για φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι €2.000 για κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπονται ανεξαρτήτως σκοπού.

(δ) Στην περίπτωση τερματισμού κατάθεσης προθεσμίας πριν τη λήξη της, επιτρέπεται η μεταφορά ποσού μέχρι €5.000 μηνιαίως από το κεφάλαιο της κατάθεσης σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο, εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, για πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ικανοποιηθεί ότι η μεταφορά γίνεται, για ανθρωπιστικούς λόγους. Το υπόλοιπο της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους.