ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Οι προτάσεις της Κομισιόν – Στόχος να γίνουν “φθηνότεροι και πιο διαφανείς”

ATM

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σήμερα την πρόθεσή της να προτείνει μέτρα για να καταστήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς στις χώρες μέλη της ΕΕ “φθηνότερους, πιο διαφανείς και προσιτούς σε όλους”.

Όπως επισήμανε η Επιτροπή “οι καταναλωτές πληρώνουν συχνά υπέρ το δέον για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται από την τράπεζά τους και πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να έχουν σαφή εικόνα των διαφόρων εξόδων που τους επιβάλλονται”.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σήμερα πρόταση οδηγίας για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των εξόδων για τους λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών.

Αναλυτικότερα η Επιτροπή επικεντρώνει την προσοχή της στους εξής τρεις τομείς:

Συγκρισιμότητα των εξόδων για τους λογαριασμούς πληρωμών: καθίσταται ευκολότερο για τους καταναλωτές να συγκρίνουν τα έξοδα που επιβάλλονται από τις τράπεζες για λογαριασμούς πληρωμών και από άλλους πάροχους υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ·

Αλλαγή λογαριασμού πληρωμών: θεσπίζεται απλή και ταχεία διαδικασία για τους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν λογαριασμό πληρωμών από μια τράπεζα σε άλλη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

Πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών: παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών, χωρίς να είναι κάτοικοι της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, αυτές οι διατάξεις θα παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές της ΕΕ, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης, να ανοίγουν λογαριασμό πληρωμών, που τους επιτρέπει να εκτελούν βασικές λειτουργίες, όπως να εισπράττουν τον μισθό, τις συντάξεις και τα επιδόματά τους, να πληρώνουν τους λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, κ.λπ.

Ο Επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες, Mισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε τα εξής: «Στον σημερινό κόσμο, η έλλειψη πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό καθιστά την καθημερινή ζωή δύσκολη και πιο ακριβή. Η σημερινή πρόταση θα δώσει τελικά σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό, να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία όπου ζουν και να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Καθιστώντας ευκολότερη τη σύγκριση των εξόδων και την αλλαγή τραπεζικών λογαριασμών, ελπίζουμε επίσης ότι θα βελτιωθούν οι προσφορές των τραπεζών και θα μειωθεί το κόστος. Η πρόταση θα είναι επίσης επωφελής για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς θα υπάρχουν πρόσθετα κίνητρα για διασυνοριακή προσφορά προϊόντων και είσοδο σε νέες αγορές».

Ο Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών Tόνιο Μποργκ δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα πρόταση επιτρέπει στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τραπεζικού λογαριασμού, να τις συγκρίνουν και, εάν δεν τους ικανοποιούν, να αλλάζουν πάροχο. Στόχος μας είναι οι καταναλωτές να ενημερώνονται πληρέστερα σχετικά με τα έξοδα τόσο πριν όσο και μετά το άνοιγμα του λογαριασμού, και να μπορούν να αλλάξουν πάροχο εύκολα και γρήγορα, εφόσον το επιθυμούν. Η πρόταση αυτή θα προωθήσει επίσης τον ανταγωνισμό στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής και θα ανταμείβει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές».