>ΑΤΕ: Δημόσιο και ανάδοχοι θα καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου

>
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η πολυαναμενόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Αγροτικής Τράπεζας, καθώς η διοίκησή της συγκάλεσε για τις 29/4 την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,26 δισ. ευρώ.

Η «ένεση» στα ίδια κεφάλαιά της θα καλυφθεί κατά το ποσό των 973,7 εκατ. ευρώ άμεσα ή έμμεσα από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα αποκτήσει και τυχόν αδιάθετες μετοχές έως και το ποσό των 170,75 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank, ως εγγυητές της έκδοσης, προτίθενται να αναλάβουν την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των 115 εκατ. ευρώ.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης, η τράπεζα θα επαναγοράσει τις προνομιούχες μετοχές ύψους 675 εκατ. ευρώ που διέθεσε στο ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης του συστήματος και θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, pro forma με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, θα διαμορφωθεί στο 12,54%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier I στο 11,17%.

Σε γραπτή του δήλωση ο διοικητής της ΑΤΕ, Θεόδωρος Πανταλάκης, αμέσως μετά το διοικητικόσυμβούλιο της Τρίτης επεσήμανε ότι «η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με στόχο τη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειάς της Τράπεζας, σε ένα αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον». Σύμφωνα με τον ίδιο, «με την υλοποίηση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος της ATEbank αναμένεται να μετασχηματιστεί σε έναν πιο ευέλικτο και παραγωγικό οργανισμό που θα παρέχει αποκλειστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες».

Οι όροι της αύξησης

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας τα εξής:

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,72 σε €7,20 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή, δηλαδή από 905.444.444 σε 90.544.444 μετοχές συνολικά και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €597.593.333,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,20 σε €0,60, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €706.246.663,20 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €1,07, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι €1.259,5 εκατ. και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας €0,60.

Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 και σε discount 31,7% βάσει της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας θα αχθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων «διαφορά υπέρ το άρτιο».

Πλήρως καλυμμένη η αύξηση

Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλήρως καλυμμένη καθώς:

– Το Ελληνικό Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα δικαιώματα προτίμησής του, εισφέροντας κεφάλαια ύψους €973,7 εκατ. και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των €170,75 εκατ. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.

– Δυνάμει προσυμφώνου εγγύησης κάλυψης (“pre-subscription agreement”), οι εγγυητές κάλυψης ALPHA ΒΑΝΚ, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και MARFIN POPULAR BANK προτίθενται να αναλάβουν, υπό συνήθεις όρους, την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των €115 εκατ. Η οριστική σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης θα υπογραφεί μεταξύ των μερών πριν την έγκριση του σχετικού με την αύξηση Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.

Προορισμός των κεφαλαίων

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν συνολικού ύψους μέχρι €1.259,5 εκατ. προ των εξόδων έκδοσης θα διατεθούν κατά ποσό ύψους €675 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας που κατέχει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο υπαγωγής της Τράπεζας στις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και το υπόλοιπο καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Η επιτυχής άντληση των προτεινόμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, pro forma με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, να διαμορφωθεί στο επίπεδο 12,54%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier I στο 11,17%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει σχετικά ότι σύμφωνα με το ν. 3723/2008 η εξαγορά των κατεχομένων από το Ελληνικό Δημόσιο προνομιούχων μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της εξαγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδος.